Kutatócsoportok

2019.01.18.
Kutatócsoportok

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET

ÁDÁM GYÖRGY PSZICHOFIZIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport munkájának fókuszában a testi tudatosság, a placebo/nocebo jelenség, a nem-specifikus egészségproblémák, a pszichovegetatív kölcsönhatások, a sport és szabadidős tevékenység, valamint az életmód és egészség kapcsolatának komplex, pszichobiológiai/pszichofiziológiai vizsgálata, illetve elemzése áll. A vizsgálatok többféle módszer összehangolt alkalmazásával folynak, amelyek a pszichológiai tesztektől a pszichofiziológiai regisztráláson keresztül a terhelés-élettani mérésekig terjedő palettát foglalnak magukba, a cél e jelenségek mechanizmusainak, hátterének, megjelenési formáinak megértése.

VEZETÉS:

Köteles Ferenc Gábor kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG, SZABADIDŐ KUTATÓCSOPORT

A kutatás fókuszában az egészség, és az ehhez szükséges egészséges életmód áll, ezen belül is különösen a szabadidős tevékenységek szerveződése. Az aktív egészségvédelem és egészségnevelés élettani, pszichofiziológiai, pedagógiai és sporttudományi hátterének komplex vizsglata lehetőséget kínál olyan programok kidolgozására, amelyek tudományos alapokon, de a gyakorlati megvalósítást szem előtt tartva, annak tapasztalatit is felhasználva segítik az egészséges életmód, illetve a szabadidő helyes kialakítását.

VEZETÉS:

Bárdos György, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz 

SPORTMENEDZSMENT, SPORTGAZDASÁG, SPORTTURIZMUS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport több témakört próbál meg feldolgozni, melyek részben vagy egészben összefüggnek.  A megközelítés mód a sport gazdasági, szervezeti jellemzőinek feltárása.  A sport gazdasági részhez kacsolódóan kutatásaink kiterjednek a sportmarketing és humánerőforrás menedzsment kérdésköreire is. A szűkebb kutatási témák is több területhez kapcsolódnak. Ezekből néhány példa kiemelve.  A kettős karrier témaköre.  A sportesemények, szabadidős események gazdasági vonatkozásai, ehhez kapcsolódó fogyasztási szokások. A megváltozott sportfinanszírozási környezet hatása a magyar sport szervezeti rendszerére, eredményességére. Sportmarketing és az ahhoz kapcsolódó információs technológia.

VEZETÉS:

Gősi Zsuzsanna, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNY, EGÉSZSÉGTURIZMUS ÉS REKREÁCIÓ KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja, hogy tudományos kutatásokat végezzen (sport)táplálkozást, szabadidő-eltöltést és egészségturizmust érintő témákban, különösen a hazai felnőtt lakosság körében, valamint a legális teljesítményfokozás területén. További küldetése a tudományos gondolkodás népszerűsítése az oly sokakat érintő és nagy érdeklődésnek örvendő táplálkozás és testmozgás, valamint az alternatív terápiák terén.

VEZETÉS:

Boros Szilvia, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz


FELNŐTTKÉPZÉS-KUTATÁSI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT INTÉZET

FELNŐTT-TANULÁS ÉS -TANÍTÁS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport feladata a nevelés- és bölcsészettudományok és tudományterületen belül a tudásmenedzsment és felnőtt-tanulás és képzés területein magas szintű, nemzetközileg is releváns kutatómunka végzése és a területek oktatása mindhárom képzési szinten (BA, MA, doktori iskola). Fókuszába tartozik  a felnőttkori tanulás különböző folyamatainak és színtereinek (munkahelyi tanulás, nem formális, formális és informális tanulás),

 • foglalkoztathatóság, képezhetőség fejlesztésének,
 • a társadalmi és közösségi tanulás aspektusainak,
 • a felnőttképzés és szakképzés intézményrendszerének, szabályozásának
 • a felnőttkori tanulás és ismeretszerzés módszertani sajátosságainak,
 • az előzetesen megszerezhető tudás validálásának,
 • a hátrányos helyzet, esélyegyenlőtlenség képzéssel történő kompenzálhatóságának,
 • az info-kommunikációs technológiák felnőttképzésben való felhasználhatóságának,
 • az életpályatanácsadásnak,
 • az emberi erőforrás fejlesztésének,
 • a szakmai-pedagógiai fejlődés és fejlesztés (felnőttképzés, felsőoktatás, szakképzés) kérdéseinek kutatása.

VEZETÉS: 

Kereszty Orsolya, kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja új kutatási és képzési irányokat megvalósítani az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete keretében, valamint továbbvinni és gondozni a korábbi MTA fenntartásban (még korábban, a Magyar Rádió keretében működő) Tömegkommunikációs Kutatócsoport szakmai anyagait, dokumentum- és könyv-állományát.

VEZETÉS:

Fábri György, kutatócsoport-vezető habilitált egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz


Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport

Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport célja a társadalmi igazságosság, az esélyteremtés, a különböző csoportok közti diszkriminációmentes viszony, a társadalmi befogadás feltételeinek multikulturális szempontú, interdiszciplináris kutatása. A felsorolt célokon belül a kutatások olyan területekre irányulnak, mint a gyorsan változó transznacionális térben megjelenő társadalmi, csoport- és személyközi konfliktusok, a sokféleség és az egyenlőtlenségek, a kisebbségek – különösen a ​ migránsok és a romák - integrációja, a kultúrák - kultúrafelfogások alakulása, a társadalmi nem, a társadalmi traumák kollektív emlékezete és oktatása, az identitások és az akkulturáció, valamint az ezekkel szorosan összefüggő iskolapolitikák, intézményi mechanizmusok, iskolai, családi és egyéni stratégiák, megküzdési módok, empowerment, továbbá ezek fejlesztési lehetőségeinek komplex vizsgálata.

Vezetés:

Nguyen Luu Lan Anh, kutatócsoport-vezető,  egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz


NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

FELSŐOKTATÁS- ÉS INNOVÁCIÓKUTATÓ CSOPORT

A Csoport által tervezett kutatásoknak két nagy tartalmi területe van. Az egyiket a felsőoktatás-kutatások alkotják, különös tekintettel a tanulás és tanítás, valamint a szervezeti-vezetési folyamatok területére. A másik terület az oktatási ágazati innovációs rendszer folyamatainak kutatása, beleértve ebbe mind a mikro-, mind a makro-szintű folyamatokat. 
A Csoport egyszerre foglalkozik a felsőoktatás és az oktatási innováció elméletével, és egyszerre tekinti magát kompetensnek a felsőoktatás-kutatás (higher education research, higher education studies) és az oktatási innovációk kutatása (innovation research in education) területén. 

VEZETÉS:

Halász Gábor, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz

PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS SZAKMAI KÖZÖSSÉGEK, PEDAGÓGUSKÉPZÉS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport megalakulását, így további munkáját is meghatározzák azok az előzmények, melyek fontos és értékes mérföldkövei voltak a téma kutatásának, s ezzel kijelölték, országosan is elismertté tették a csoport identitását: a BaBE kutatás (Bachelor Képzés Bevezetés Kutatás), a LEO kutatás (Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, TÁMOP 4.1.3.-11/1-2011-0001), a PEK kutatás (Innovációban, fejlesztésekben aktív pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje) pedagógusképzési tantervek kutatása.
A jövő számára kialakítandó profil, mely megőrizve és felhasználva a korábbi eredmények további elemzésének lehetőségeit, az alábbi kutatási fókuszokban határozza meg elsődleges vizsgálati területeit:

 • a pedagógusokhoz, különös tekintettel a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez kapcsolódó kutatások
 • a pedagógusok szakmai-tanuló közösségeinek kutatása
 • a pedagógusképzés és továbbképzés kutatása.

VEZETÉS:

Szivák Judit, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

KOGNITÍV FEJLŐDÉS ÉS OKTATÁS KUTATÓCSOPORT

A Kognitív Fejlődés és Oktatás kutatócsoport érdeklődésének középpontjában a gyermekkori fejlődés és fejlesztés áll, formális és informális nevelési és tanulási közegekben. Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolaérettség és az iskolai teljesítményhez szükséges készségek fejlődésének és lehetséges fejlesztésének, a tanulási problémák megelőzési lehetőségeinek, az iskolai szociális kapcsolatok és konfliktusok szerepének, az otthoni tanulási, információszerzési és szocializációs környezet és a szülő-gyermek kapcsolat hatásainak. 

VEZETÉS:

Garai-Takács Zsófia, kutatócsoportvezető, adjunktus

Tovább a kutatócsoporthoz

PEDAGÓGIAI ANTROPOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport arra a gazdag hagyományra épít, amely a Neveléstudományi Intézetben az antropológiai perspektívát (az embernek mint a nevelés alanyának vizsgálatát) a kutatásokban és az oktatásban erőteljesen megjelenítette. A kutatócsoport ezt a kutatási irányt viszi tovább, az antropológiai szempont még hangsúlyosabb megjelenítésével együttműködve különösen a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoporttal. 

VEZETÉS:

Mészáros György, a kutatócsoport-vezető, habil. egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz 

PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓK ÉS TÁRSADALMI ESÉLYEK KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport vizsgálatainak középpontjában a tanuló mint az oktatás legfontosabb aktora áll. A magyar iskolarendszer egyik legfontosabb jellemzője a korai szelekció, melynek nyomán jelentős különbségek alakulnak ki az iskolák között a tanulói teljesítményekben. Ezek a különbségek egyben társadalmi különbségeket is kijelölnek, mivel az iskola a szocioökonómiai különbségeket képességbeli különbségekké fordítja át. Így a képzési programok hozzáférési esélyei eltérnek társadalmi háttér alapján. A kutatócsoport a tanulói megismeréssel kívánja feltárni a tanulók iskolai és családi hátterét, valamint célja az olyan pedagógiai innovációk azonosítása, vizsgálata, értékelése, amelyek megoldást kínálnak ezen (esély) különbségek csökkentésére.

VEZETÉS:

Fehérvári Anikó, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

TÖRTÉNETI, ELMÉLETI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ PEDAGÓGIAI KUTATÓCSOPORT

Munkánk középpontjában a neveléstudomány elméleti-alapozó (rendszerező, történeti és összehasonlító) részdiszciplínái állnak. Ebből adódóan a két egymással szimbiózisban működő tudományos közösség oktató- és kutatómunkájában is egymást kiegészítve van jelen a történeti és összehasonlító pedagógiai nézőpont, továbbá a rendszerező elméleti pedagógiai megközelítés. 

VEZETÉS:

Németh András, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz


PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

ADAPTÁCIÓ KUTATÓCSOPORT

Az MTA-ELTE Lendület Adaptáció Kutatócsoport a hatékony alkalmazkodás kulcsfontosságú elemeit vizsgálja kihívást jelentő környezetben. 

VEZETÉS: 

Veres-Székely Anna, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz

ADDIKTOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

Az Addiktológia Kutatócsoport célja a pszichoaktív szerhasználat, valamint a viselkedési addikciók epidemiológiai, etiológiai és egészségpszichológiai célú kutatása, az ezen jelenségekkel kapcsolatos prevenciós és terápiás intervenciók monitorozása és értékelése, mérési eljárások kifejlesztése, valamint az addikciós jelenségek társadalmi kontextusának elemzése. A Kutatócsoport az addikciók széles spektrumát kutatja mind a kémiai addikciók (dohányzás, alkohol, kannabisz, opiátok, új szintetikus szerek), mind a viselkedési addikciók (szerencsejáték-függőség, videójáték-függőség, testedzésfüggőség, internetfüggőség, munkafüggőség, kényszeres vásárlás, szexuális addikciók, impulzuskontroll-zavarok, közösségi hálók használata) vonatkozásában interdiszciplináris megközelítésben.

VEZETÉS:

Demetrovics Zsolt, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár, dékán

Tovább a kutatócsoporthoz

DIFFERENCIÁLIS ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI TESZTMÓDSZERTAN KUTATÓCSOPORT

Az egyéni különbségek vizsgálatára irányuló mérési eljárások kidolgozása, adaptálása és frissítése, az iskolai tevékenység pszichológiai hatékonyságának felmérésében használatos teszt- és más kutató- és vizsgálómódszerek kidolgozása és korszerűsítése, a hatékony tanulás motivációs és tanulásmódszertani összetevőinek kutatása, a tanulási problémák és személyiségzavarok szűrésére alkalmas módszerek kidolgozása és adaptálása, az iskolaérettségi eljárásban használatos eljárások korszerűsítése, a tanszéki és az iskolapszichológiai doktori (PhD) kutatások módszertani támogatása.

VEZETÉS: 

Nagy János, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

 • E-mail: nagy.janos@ppk.elte.hu
 • Telefon: (36-1) 461-2600/5617, (36-1) 461-4500/3815
 • Szoba: IZU 404, KAZY 423

Tovább a kutatócsoporthoz

DÖNTÉSPSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja az ember döntézhozási és gondolkodási folyamatainak dinamikus szintű feltárása. Laborunk a kísérleti pszichológiai eszközeivel azon dolgozik, hogy megértsük, hogy a döntéshozási és gondolkodási torzításokért felelős kognitív folyamatokat. Bár a területen korábban kiterjedt kutatások történtek, azok főleg funkcionalista leírást adnak a döntéshozásról és ismereteink hiányosak az ezekért felelős kognitív folyamatokra nézve. Laborunk innovatív módszerekkel (pl. számítógépes egér-útvonal elemzéssel) végez világviszonylatban is az elsők között folyamat-feltáró kutatásokat a magasabb-szintű kogníció területein. 

VEZETÉS:

Aczél Balázs Zoltán, kutatócsopport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja egészségpszichológiai témájú kutatások végzése, egészségpszichológiai mérőmódszerek fejlesztése.    

VEZETÉS:

Urbán Róbert, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

 • E-mail: urban.robert@ppk.elte.hu
 • Telefon: (36-1) 461-2600/5616
 • Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46.
 • Szoba: IZU 408

Tovább a kutatócsoporthoz

EMLÉKEZET, NYELV ÉS IDEGTUDOMÁNY KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja, hogy feltérképezze a szokások és automatikus viselkedések  mögötti tanulási és emlékezeti folyamatokat pszichológiai és idegtudományi megközelítést alkalmazva. A kutatócsoport másik profilja új neuropszichológiai diagnosztikai tesztek kidolgozása, magyar nyelvre adaptálása.

VEZETÉS:

Németh Dezső, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

 • E-mail: nemeth.dezso@ppk.elte.hu
 • Telefon: (36-1) 461-4500/3565
 • Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43, C épület, 3. emelet
 • Szoba: DAMI C/313

Tovább a kutatócsoporthoz

FEJLŐDÉS NEUROPSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A Fejlődés Neuropszichológia Kutatócsoport fő célja, hogy neuropszichológiai szempontból vizsgálja az egyén változási és váltási képességét és ennek rugalmasságát külső és belső hatásokra. Vizsgálataink egyik része időbeli és/vagy a testi változások hatását nézi kognitív és érzelmi folyamatok esetében. Kutatásaink másik részének fókuszában az érzelmi váltás képességének feltérképezése áll.    

Az idő hatása a változásra, a fejlődés:

 • egyik vizsgálatunkban serülő fiúk (12-18 év kor között) végrehajtó funkcióinak érését és kockázat vállalásának mértékét vizsgáljuk szociális stressz hatására;
 • másik vizsgáltunkban koraszülött felnőttek érzelmi, kognitív és szociális képességeit hasonlítjuk össze nem koraszülött felnőttekével;
 • harmadik vizsgálatunkban pedig azt nézzük, hogy óvodáskorú gyermekek mozgási képessége, illetve annak fejlesztése milyen hatással van a korai végrehajtó funkciók fejlődésére.

Testi változások hatása: Belgiumi egyetemekkel együttműködve kutatjuk, hogyan hat a diéta és a diéta által okozott biológiai változások az érzelmi és kognitív folyamatokra elhízott betegek esetében. Továbbá, hogy milyen automatikus folyamatok játszanak szerepet az ételválasztásban és az érzelmi evés kialakulásában. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetével közösen a testzsír szerepét vizsgáljuk kognitív teljesítményre nézve különböző betegcsoportokban. Rugalmas kognitív és érzelmi váltás szükséges a fizikai és mentális egészséghez. Érzelmi rugalmasságot eddig a kutatások figyelmen kívül hagyták, ezért a csoportunk másik fő irányvonala az, hogy az érzelmi rugalmasság mérésére eszközt és fejlesztésére alkalmas eljárást dolgozzon ki különböző korcsoportra. 

VEZETÉS:

Cserjési Renáta, kutatócsoport-vezető, adjunktus

Tovább a kutatócsoporthoz

GYERMEKKORI PSZICHÉS ZAVAROK KUTATÓCSOPORT

Kutatásaink célja a gyermekkorban jelentkező pszichés zavarok és következményeinek pontosabb megismerése a prevenció, illetve a kezelésük segítése érdekében. A kutatócsoport fókuszában levő kutatási területek:

 • Fiatalkori öngyilkosság és önsértő magatartás vizsgálata
 • Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar vizsgálata
 • Életminőség vizsgálata
 • Küszöb alatti pszichés zavarok vizsgálata
 • Kognitív érzelem-szabályozás vizsgálata 

VEZETÉS: 

Balázs Judit, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz

HUMÁN-ELEKTROFIZIOLÓGIA CSOPORT

A csoport célja a magasabbrendű kognitív funkciók neurális alapjainak vizsgálata elektrofiziológiai módszerekkel. A funkciók között kitüntetett figyelmet szentelünk a tudatos látás, téri emlékezet és téri tájékozódás vizsgálatának.

VEZETÉS: 

Nádasdy Zoltán, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

HUMÁN-INTERAKCIÓ KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport különféle emberi interakciók kutatásával foglalkozik: kiemelten a hipnotikus kapcsolat és a perinatális (születés körüli) életidő személyközi mozzanataival. Ezeket egyaránt vizsgálja az egészséges emberekkel folytatott kísérleti hipnnózisokban, illetve klinikai kutatásokban, a betegekkel alkalmazott hipnotikus illetve szuggesztiós technikák hatékonyságát elemezve.

VEZETÉS:

Varga Katalin, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

 • E-mail: varga.katalin@ppk.elte.hu
 • Telefon: (36-1) 461-2600/5681
 • Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46.
 • Szoba: 128, labor 123

Tovább a kutatócsoporthoz

ISKOLAPSZICHOLÓGIA ÉS TANÁRKÉPZÉS KUTATÓCSOPORT

A csoport két területen tevékenykedik, melyek mind tematikusan, mind a gyakorlati munka szempontjából közös tematikus pontokkal rendelkeznek.  Egyrészt  az iskolapszichológiával, másrészt a tanári pálya jellemzőivel, a tanárképzés hatékonyságával és a tanári alkalmassággal kapcsolatos kutatásokat végez.

VEZETÉS:

N. Kollár Katalin, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

ISKOLÁSKORÚ GYERMEKEK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA (HBSC)

A HBSC interdiszciplináris, a WHO-val együttműködésben zajló nemzetközi kutatás, melynek több évtizedes múltja van. Hazánk 1985-ben csatlakozott a négyéves ciklusokban zajló programhoz, így a 2017/18-as tanévben már a 9. országos reprezentatív adatfelvételre kerül sor. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a 11, 13, 15 és 17 éves iskolába járó magyar fiatalok egészségi állapotáról, egészséget befolyásoló magatartásáról, életmódjáról. Ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek a hatékony egészségfejlesztő programok kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez. Az életmód kedvező irányba történő befolyásolása nem nélkülözheti az életmóddal összefüggést mutató, arra hatást gyakorló környezeti és személyiségtényezők ismeretét, és gyakorlatban való hasznosítását, így ezek vizsgálata szintén szerepel a kutatási programban.

VEZETÉS: 

Németh Ágnes, kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

KÖRNYEZETPSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A csoport feladata, a környezetpszichológia kutatások hazai vezető szervezetként, környezetpszichológiai vizsgálatok kezdeményezése és koordinálása az ELTE PPK keretein belül és egyéb, kar- és intézményközi együttműködésekben, valamint önálló kutatási pályázatok és megbízások formájában. Kutatási projektek és együttműködések kezdeményezése és kivitelezése külső szervezetekkel kooperatív projektek formájában. Konferencia- és egyéb publikációs tevékenység koordinálása környezetpszichológia témában.

VEZETÉS: 

Dúll Andrea, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

 • Szoba: Kazy, 212.szoba; Izu, 318. szoba
 • Telefon: 461-4500/3464 
 • E-mail: altdh@ppk.elte.hu

Tovább a kutatócsoporthoz

KVALITATÍV PSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja a kvalitatív kutatásmódszertan megismertetése, az eszközök fejlesztése, a kvalitatív szemlélet dinamikus alkalmazása. Jelenlegi kutatásainkban offline és online kvalitatív módszereket használunk a pszichológiai jelenségek megértéséhez, pl. traumatizáció, várandósság, pszichoaktív szerhasználat. Nemzetközi és hazai nyelvészeti, szociológiai, információs-technológiai együttműködéseink révén kutatócsoportunk interdiszciplináris tudományi keretbe helyezve értelmezi a kvalitatív pszichológiai jelenségeket.

VEZETÉS: 

Rácz József, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

 • E-mail: racz.jozsef@ppk.elte.hu
 • Telefon: (36-1) 461-2600/5691
 • Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46.
 • Szoba: 105

MATEMATIKAI MEGISMERÉS KUTATÓCSOPORT

A csoport a számok megértésének mechanizmusait vizsgálja, elsősorban egészséges felnőtteknél, illetve a számmegértés fejlődését óvodásoknál és kisiskolásoknál. További kutatási terület a numerikus fejlődési és tanulási zavarok vizsgálata, diagnosztikus és fejlesztési eszközök kidolgozása és/vagy magyar változatok elkészítése.

VEZETÉS:

Krajcsi Attila, kutatócsoport-vezető, egyetemi docens

Tovább a kutatócsoporthoz

PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A Pedagógiai Pszichológia Kutatócsoport olyan kutatásokkal foglalkozik, melyek az óvoda-és iskolapszichológia témaköreit érintik. Fontosnak tartjuk az óvodai és az iskolai élet hatékonyabbá tételét, az ehhez kapcsolódó pszichológiai ismeretek bővítését. A pedagógus mentálhigiéné, a prevenciós és intervenciós programok egyaránt fókuszában állnak kutatócsoportunk munkáinak. Kiemelten foglalkozunk a bullying témakörével.

VEZETÉS:

M. Ribiczey Nóra, kutatócsoport-vezető, adjunktus

Tovább a kutatócsoporthoz

POZITÍV PSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A csoport célja kutatások kezdeményezése és a pozitív pszichológia kutatásmódszereinek fejlesztése.

VEZETÉS: 

Oláh Attila, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz

SZEMÉLYISÉG, EGÉSZSÉG ÉS ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja elsősorban azoknak a személyiségjellemzőknek és működési módoknak,  érzelem-feldolgozási és szabályozási folyamatoknak a vizsgálata, amelyek az alkalmazkodásban szerepet játszanak, és befolyásolják a testi-lelki működés és egészség alakulását.

VEZETÉS:

Kökönyei Gyöngyi, kutatócsoport-vezető, adjunktus

Tovább a kutatócsoporthoz

SZERVEZET- ÉS VEZETÉSPSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja a szervezet- és vezetéspszichológia témáinak, korszerű szempontok szerinti, legújabb trendekhez igazodó kutatása. Kutatócsoportunk a szervezeti és a vezetői sikeresség szempontját helyezi a középpontba, ennek tükrében vizsgálja a vezetéssel és a szervezeti jellemzőkkel kapcsolatos kiemelt kérdéseket.  A szervezeti és vezetői sikeresség kutatásában a sikeresség különböző értelmezései mellett, a sikerességet befolyásoló tényezők, és azok kapcsolatainak megismerésére törekszünk. Legfontosabb kutatási témáink:

-          szervezeti és vezetői siker reprezentációk,
-          sikerre és kudarca adott válaszok, normák, értékek, szervezeti kultúra szerepe,
-          proaktivitás, innováció, és kockázatvállalás melletti elköteleződés,
-          vezetői döntési folyamatok
-          vezetői befolyásolás, hatalom,
-          különféle deviáns szervezeti, vezetői viselkedések, előítéletek hatásai,
-          vezetők fejlődése, fejlesztése,
-          a szervezeten belüli egyének és csoportok motivációi, elköteleződése, elégedettsége,
-          pszichológiai tőke, bizalom
-          a szervezetek virtuális kapcsolatai, on-line megjelenései.

Kutatócsoportunk küldetése, hogy a hazai szervezet és vezetéspszichológia meghatározó műhelyévé váljon, eredményeit a nemzetközi szakmai közösséggel is megismertesse, elfogadtassa.

VEZETÉS: 

Faragó Klára, kutatócsoport-vezető, professor emeritus

TÁRSADALMI CSOPORTOK ÉS MÉDIA KUTATÓMŰHELY

A kutatóműhely a csoportközi kapcsolatok témakörében végez vizsgálatokat, és kiemelt figyelmet szentel az aktuális társadalmi jelenségek szociálpszichológiai vizsgálatának. Két meghatározó, mégis egymással ellentétes irányzathoz csatlakozunk: egyfelől kutatjuk a hatékony előítéletcsökkentő módszerek elméleti alapjait és az intervenció gyakorlati lehetőségeit, amelyek a csoportközi konfliktusok közvetlen enyhítésére irányulnak, másfelől a konfliktusokat erőforrásnak tekintő kollektív cselekvés motivációit is kutatjuk. 

VEZETÉS:

Kende Anna, kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens

 • E-mail: kende.anna@ppk.elte.hu
 • Telefon: (36-1) 461-2600/5606
 • Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 46.
 • Szoba: 207

Tovább a kutatócsoporthoz

TÁRSAS ELMÉK KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja, hogy a társas gondolkodás átfogó területén és alapjain a magasrendű megismerési képességet, összefonódásukat és fejlődésüket tanulmányozza. Ezen belül, a kutatócsoport érdeklődésének homlokterében az önéletrajzi emlékezet és kibontakozása; mások tudatának megértése és fejlődése; a fogalmi gondolkodás társas beágyazottsága; illetve a társak tudáselsajátításban betöltött szerepének témái állnak.

VEZETÉS:

Király Ildikó, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz

TÁRSAS INTERAKCIÓ: VERSENGÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS KUTATÓCSOPORT

A csoport fő célja, hogy olyan kutatásokat folytasson, amelyek elsősorban a versengés, de a versengéssel kapcsolatba hozható más pszichológiai jelenségek sokoldalú megértéséhez is hozzájárulnak (pl. együttműködés, versengő érzelmek mint irigység vagy féltékenység, győzelem és vesztés stb.). A mind kvantitatív, mind kvalitatív, mind kísérleti módszerekkel zajló kutatások főképpen a versengés szociálpszichológiai, személyiségpszichológiai, kulturális pszichológiai, fejlődéslélektani és a társadalmi nemmel kapcsolatos vizsgálatára irányulnak.

VEZETÉS: 

Fülöp Márta, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

Tovább a kutatócsoporthoz

TÁRSAS INTERVENCIÓK KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport elsődleges célja szociálpszichológiai és neveléslélektani intervenciók kidolgozása és adaptálása, valamint iskolai és munkahelyi programok, képzések hatásvizsgálata; emellett megfelelő mérőeszközök kialakítása, amelyek az intervenciók hatékonyságát mérik. Továbbá foglalkozunk a fiatalok életét, szabadidőtöltését, jóllétét és életminőségét meghatározó tényezőkkel, az iskolai fejlesztések lehetőségeivel és hatásuk mérésével. A kutatócsoport célja három lépcsőt foglal magában: az intervenciók hatékonyságát mérő kérdőívek előállítása, az intervenciók kísérletes megalapozása, majd az intervenció kivitelezése.

VEZETÉS: 

Orosz Gábor, kutatócsoport-vezető, adjunktus

TUDÁS ÉS EMLÉKEZET KUTATÓCSOPORT

Az emlékezeti működések közül csoportunk a szemantikus emlékezet háttérmechanizmusait kutatja. Kísérleti módszereink közé tartozik a viselkedéses mérés, a szemmozgás követés, valamint az eseményhez kötött agyi potenciál változás mérése. Alkalmazott területek közül kutatási eredményeink a szemtanú kihallgatás területén hasznosíthatók.

VEZETÉS: 

Ragó Anett, kutatócsoport-vezető, adjunktus

Tovább a kutatócsoporthoz


SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET - SZOMBATHELY

MÉSZÁROS JÁNOS ALKALMAZOTT TERHELÉSÉLETTAN KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport terhelésélettani kutatásokat folytat laboratóriumban és szabad játék közben, versenysportolók és rekreációs tevékenységet végzők körében.

VEZETÉS:

Ihász Ferenc, kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár

 • Telefon: 94/504-418
 • E-mail: ihasz.ferenc@ppk.elte.hu
 • Cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
 • Szoba: Sportcsarnok, Terhelésélettani labor

Tovább a kutatócsoporthoz