A pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész témabejelentése a 2022/2023-as tanév őszi félévében

2022.09.20.
A pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész témabejelentése a 2022/2023-as tanév őszi félévében

A szakdolgozat témáját a hallgatónak a Neptunban kell bejelentenie a záróvizsgája időszaka előtt a HKR alábbi szabályai szerint.
A pszichológia MA szakon a szakdolgozatnak két része van, a kutatási rész és az alkalmazott rész, ezekhez külön-külön szükséges a témabejelentés. Az alkalmazott szakdolgozati rész témabejelentésének határideje azoknak a pszichológia mesterszakos hallgatóknak a számára, akik a 2022/23-as tanév őszi félévében terveznek záróvizsgázni

2022. szeptember 30. 16:00.

Hogyan történik a témabejelentés a Neptunban?

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat, vagy abszolutóriummal már befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatának témáját be kívánja jelenteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal:

 Budapest – PSZM alkalmazott rész / PSYM applied part 2022/23/1

Ezt követően az ablakban bal alul nyomja meg az Egyedi téma gombot, amire megnyílik a SZAKDOLGOZATI TÉMABEJELENTÉS űrlap. Az űrlap értelemszerű kitöltése után alul a Következő gomb megnyomásával lehet továbblépni, majd ellenőrzés után a Kérvény leadása gombbal véglegesítheti a témabejelentését. Vigyázzon! a kérvény leadása után azon változtatni vagy a kérvényt visszavonni nem lehet.
Az egyedi témabejelentését a Szakdolgozat jelentkezés ablakban balra alul a Jelentkezések gombbal ellenőrizheti.

FIGYELEM! A témabejelentés előtt mindenképpen egyeztessen a választott témavezetőjével!
FONTOS! A téma nem azonos a majdani szakdolgozat címével. Érdemes olyan témát választani, ami kellően tágan határozza meg azt az elméleti/empirikus/módszertani/fejlesztési stb. tartalmat, amit a hallgató a szakdolgozatában fog majd kifejteni. Ha kellően általános a téma, nem szükséges a témabejelentés megváltoztatása akkor, ha a szakdolgozat és annak a címe mindössze a témának egy szűkebb, specifikus részét tárgyalja.
Ki lehet témavezető?

A témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, doktorandusza, illetve külső, óraadó szakember is lehet. Ha a hallgató olyan témavezetőt választ, aki nem szerepel a Neptunban (aki a témabejelentés űrlapon nem választható ki), akkor szükséges egy ún. „belső” témavezető választása is. A hallgató az általa választott témavezetővel előre egyeztetve választ témát. A témavezető a hallgató által benyújtott témabejelentés alapján nyilatkozik a Neptunban arról, hogy elvállalja a témavezetést. A téma és a témavezető választását a szakért felelős intézet igazgatója vagy az általa kijelölt személy hagyja jóvá a Neptunban.

Mi lehet a téma?

Az egyes intézetek minden félévben szakonként felajánlanak szakdolgozati témákat, ezeket a Neptunban és/vagy az intézeti honlapon teszik közzé. Ha az adott szakon a hallgató a Neptunban majd egyéni témát jelent be, az lehet az intézeti honlapon javasoltak közül is valamelyik, de a témavezetőjével egyeztetve ő maga is megfogalmazhat ezektől eltérő, saját témát is.

A témabejelentés szabályai a HKR-ben

HKR 77. §

(1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) minden tanév/félév kezdetéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben kötelesek szakdolgozati témákat felajánlani a hallgatóknak vagy a hallgató által hozott témajelentkezésre lehetőséget adni.
(2) A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segíti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, doktorandusza, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.
(2a) Az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakok esetében a szakdolgozat témavezetője lehet:
a) az Egyetem teljes vagy részfoglalkozású oktatója, beleértve a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat is, vagy
b) pedagógus-, vagy pedagógia, vagy pszichológia szakos végzettséggel rendelkező, közoktatással összefüggő szakterületen dolgozó más szakember.
(3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.
(4) Ha a kari különös rész rövidebb határidőt nem határoz meg, akkor a témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között
a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak,
b) az osztatlan képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.
(5) Az illető oktatási szervezeti egység a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához ennél hosszabb határidőt is megszabhat. Ezt azonban a téma meghirdetésekor időben közzé kell tenni.
(6) A hallgató szakdolgozati témára való jelentkezésének elfogadásáról vagy elutasításáról való – a kari eljárásrendnek megfelelően kialakított – döntést az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben 1 hónapon belül rögzíteni kell. Ennél rövidebb határidő a Különös részben megállapítható.
(7) Az egyes tanszékek – az Egyetem oktatói, tudományos kutatói közül – szakdolgozati referenst is kijelölhetnek, akinek feladata a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a hallgatók tájékoztatása.
(8) A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de – ha a kari különös rész rövidebb határidőt nem határoz meg, akkor – a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között
a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak,
b) az osztatlan képzés esetén legalább 8 hónapnak,
kell eltelnie. A szakfelelős ezt az időtartamot szükség esetén a (4) bekezdésben meghatározott időtartamra meghosszabbíthatja.
(9) A hallgató második és minden további témaváltoztatása esetén, valamint a hallgatói jogviszony megszűnését követően az Egyetem témavezetőt nem köteles biztosítani.

412. §

(1) A szakdolgozat témabejelentésének határideje figyelemmel a jelen szakaszban foglalt kivételekre
a) alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén a (3) bekezdésben foglaltak kivételével
– a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
– az őszi félévi záróvizsgához május 15.;
b) mesterképzés esetén, beleértve az osztatlan mesterképzést is, a c) és d) pontban foglaltak kivételével
– a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.,
– az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.
c) az interkulturális pszichológia és pedagógia vagy a társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak esetén
– a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
– az őszi félévi záróvizsgához május 15.
d) pszichológia mesterszakon
– a 2015-ig érvényes követelmények, valamint a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka kutatási részének esetén a b) pontban foglaltak szerint,
– a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka alkalmazott részének vonatkozásában a záróvizsga félévében a szorgalmi időszak második hetének péntekéig.
(1a) A témabejelentés határidejét követő egy hónapon belül díjfizetés ellenében lehetőség van utólagos témabejelentésre.
(2) Az oktatási szervezeti egység által a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához megszabott, az (1) bekezdésben foglaltaknál hosszabb határidőt a TH teszi közzé az illető oktatási szervezeti egység értesítése alapján.
(3) Nem tanári szakos, portfólió típusú szakdolgozat esetén – amennyiben e követelményt az adott szak tanterve kötelezően írja elő – a hallgatónak szakdolgozati témát választania nem kell, témavezető felkérése nem kötelező, így a témabejelentésre sem kerül sor.
(4) A szakdolgozat témájának a 77. § (8) bekezdés szerinti megváltoztatása az ott meghatározott határidő után is lehetséges, ebben az esetben azonban a hallgató az eredetileg megcélzott félévet követő félévben teheti le a záróvizsgáját.
(5) A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményrendszerének egységesítése érdekében a TB ajánlásokat és kötelező előírásokat is megfogalmazhat, mely utóbbiak felmenő rendszerben, a tanulmányaikat az előírások megfogalmazását követően megkezdő hallgatók számára vezethetők be. [Az egyes szakok szakdolgozati követelményei a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztatok/szakdolgozati_kovetelmenyek oldalon találhatók.]