Szakdolgozatok (diplomamunkák) témabejelentése a 2022/2023-as tanév őszi félévében

2022.10.05.
Szakdolgozatok (diplomamunkák) témabejelentése a 2022/2023-as tanév őszi félévében

A hallgatónak a tanulmányai lezárásához minden szakon szakdolgozatot kell írnia. A szakdolgozat megnevezése a mesterképzési szakokon: diplomamunka. A szakdolgozat témáját a hallgatónak a Neptunban kell bejelentenie a záróvizsgája időszaka előtt az alábbi szabályok szerint.

A témabejelentés határideje a jelen, 2022/2023-as tanév őszi félévében: 2022. október 15. 16:00 óra.
(Ld. alább az egyes szakokhoz tartozó határidőket.)

Mely szakokon kell, és mely szakokon nem kell témát bejelenteni?

Minden szakon kötelező a szakdolgozati téma bejelentése, kivéve azokat a szakokat, amelyeken a szakdolgozat kötelező formája a portfólió. Nincsen tehát témabejelentés a következő szakokon: pszichológia BA, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés, mentortanár szakirányú továbbképzés, pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés. FIGYELEM! Azoknak a hallgatóknak, akik a pedagógus szakvizsga pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modulját végzik, a portfólió kötelező része egy tanulmány is, amihez témavezetőt kell választani, és be is kell jelenteni a tanulmány témáját.
A pszichológia MA szakon a szakdolgozatnak két része van, a kutatási rész és az alkalmazott rész, ezekhez külön-külön szükséges a témabejelentés.

Ki lehet témavezető?

A témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, doktorandusza, illetve külső, óraadó szakember is lehet. Ha a hallgató olyan témavezetőt választ, aki nem szerepel a Neptunban (aki a témabejelentés űrlapon nem választható ki), akkor szükséges egy ún. „belső” témavezető választása is. A hallgató az általa választott témavezetővel előre egyeztetve választ témát. A témavezető a hallgató által benyújtott témabejelentés alapján nyilatkozik a Neptunban arról, hogy elvállalja a témavezetést. Abban az esetben, ha a hallgató előre meghatározott témakörökből választ – ez csak Szombathelyen fordul elő a Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (PPI) és a Sporttudományi Intézet (STI) szakjain –, ehhez kapcsolódva választja ki a témakörhöz előzetesen hozzárendelt témavezetőt, és ilyen esetben a témavezető külön nem nyilatkozik a téma vállalásáról. A téma és a témavezető választását a szakért felelős intézet igazgatója vagy az általa kijelölt személy hagyja jóvá a Neptunban.

Mi lehet a téma?

Az egyes intézetek minden félévben szakonként felajánlanak szakdolgozati témákat, ezeket a Neptunban és/vagy az intézeti honlapon teszik közzé. Ha az adott szakon a hallgató a Neptunban majd egyéni témát jelent be, az lehet az intézeti honlapon javasoltak közül is valamelyik, de a témavezetőjével egyeztetve ő maga is megfogalmazhat ezektől eltérő, saját témát is. A PPI szombathelyi szakjain a hallgatók a Neptunban is elsősorban az előre meghatározott témakörökből választanak témát és témavezetőt is, de nekik is lehetséges az egyedi témaválasztás.

FONTOS! A téma nem azonos a majdani szakdolgozat címével. Érdemes olyan témát választani, ami kellően tágan határozza meg azt az elméleti/empirikus/módszertani/fejlesztési stb. tartalmat, amit a hallgató a szakdolgozatában fog majd kifejteni. Ha kellően általános a téma, nem szükséges a témabejelentés megváltoztatása akkor, ha a szakdolgozat és annak a címe mindössze a témának egy szűkebb, specifikus részét tárgyalja.
A témabejelentés határidői

 

őszi záróvizsgához
tavaszi záróvizsgához
általános határidő:

 

 

alapképzési szakokon (BA, BSc) és szakirányú továbbképzésben (a záróvizsga előtt fél évvel)

május 15.

október 15.

mesterképzési szakokon (MA, MSc), beleértve a pszichológia MA szakon a kutatási szakdolgozati részt (a záróvizsga előtt két félévvel)

október 15.

május 15.

az általános határidőtől eltérő esetek:

 

 

társadalmi befogadás tanulmányok MA / interkulturális pszichológia és pedagógia MA

május 15.

október 15.

a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modul szakdolgozatának részeként benyújtandó tanulmány június 15. december 15.

a pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész (a kutatási rész a fenti általános határidő szerint)

az adott félév szorgalmi időszaka második hetének péntekéig

Nem kötelező témavezető felkérése, és a témát sem kell bejelenteni a következő szakokon, amelyeken a szakdolgozat portfólió:

  • pszichológia BA,
  • közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés,
  • mentortanár szakirányú továbbképzés,
  • pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés. VIGYÁZAT! a pedagógus szakvizsga pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modulján a portfólió kötelező része egy tanulmány is, amihez témavezetőt kell választani, és be is kell jelenteni a tanulmány témáját a záróvizsga előtti félév június 15-éig, illetve december 15-éig.
Hogyan történik a témabejelentés a Neptunban?

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat, vagy abszolutóriummal már befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatának témáját be kívánja jelenteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal.

Az "Időszak" megnevezés valójában a szakok és a hallgatók azon körét jelenti, akikre a témabejelentés feltételei azonosak, így különösen a kötelező vagy egyénileg választható témák, a témavezetők köre és a témabejelentés határideje. Ennek megfelelően a következő "Időszakok" választhatók:
  ► Budapest – BA/BSc, szakirányú továbbképzés 2022/23/1
  ► Budapest – MA/MSc 2022/23/1
  ► Szombathely – STI BA/BSc 2022/23/1
  ► Szombathely – PPI BA/MA 2022/23/1

Innen szétválik a témabejelentés folyamata, attól függően, hogy Ön (i) a szakját gondozó intézet által megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezető oktatók közül választ, vagy (ii) a választott témavezetőjével egyeztetve egyénileg fogalmazza meg a szakdolgozatának témáját, és szabad szövegesen írja be majd egy űrlapon. A PPK-n az (i) szerinti témaválasztás csak a PPI Szombathelyen gondozott szakjain történik, de e szakok hallgatói is tehetnek témabejelentést a (ii) módon.

(i) Témaválasztás a megadott témák és a hozzájuk rendelt témavezetők közül

A Szakdolgozat jelentkezés ablakban a Szombathely – PPI BA 2022/23/1 vagy a Szombathely – PPI MA 2022/23/1 időszak listázását követően megjelennek a PPI által megadott témák és témavezetőik. A kiválasztott sorra klikkelve megnyílik a téma adatait bemutató ablak. A választott téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombbal megnyíló menüpontok közül a Jelentkezés választásával újabb ablak nyílik meg, amelyben a témához tartozó címet lehet (de nem kötelező) módosítani. Innen a Tovább gombbal fejezheti be a témaválasztást, aminek utána a téma sorában megjelenik egy zöld színű pipa jel.
Ha esetleg módosítani szeretne a témaválasztásán, akkor törölheti azt a témavezető általi jóváhagyást megelőzően, a bejelentési határidő előtt. Ehhez ugyancsak a téma sorának végén lévő + (Lehetőségek) gombot kell használnia a Lejelentkezés menüpont kiválasztásával.

(ii) Egyéni témabejelentés

Ha az Ön szakján szabadon lehet szakdolgozati témát bejelenteni – akár az intézeti honlapon közzétett témajavaslatok alapján is –, akkor a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban a Műveletek: közül válassza ki a Szakdolgozat jelentkezés gombot. A megnyíló ablakban az Időszak: szűrésben válassza ki az Önre vonatkozó kategóriát a Listázás gombbal. Ezt követően az ablakban bal alul nyomja meg az Egyedi téma gombot, amire megnyílik a SZAKDOLGOZATI TÉMABEJELENTÉS űrlap. Az űrlap értelemszerű kitöltése után alul a Következő gomb megnyomásával lehet továbblépni, majd ellenőrzés után a Kérvény leadása gombbal véglegesítheti a témabejelentését. Vigyázzon! a kérvény leadása után azon változtatni vagy a kérvényt visszavonni nem lehet.

A benyújtott témaválasztását vagy az egyedi témabejelentését a Szakdolgozat jelentkezés ablakban balra alul a Jelentkezések gombbal ellenőrizheti.

FIGYELEM! A témabejelentés előtt mindenképpen egyeztessen a választott témavezetőjével!

A témabejelentés szabályai a HKR-ben

HKR 77. §

(1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) minden tanév/félév kezdetéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben kötelesek szakdolgozati témákat felajánlani a hallgatóknak vagy a hallgató által hozott témajelentkezésre lehetőséget adni.
(2) A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segíti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, doktorandusza, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.
(2a) Az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakok esetében a szakdolgozat témavezetője lehet:
a) az Egyetem teljes vagy részfoglalkozású oktatója, beleértve a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat is, vagy
b) pedagógus-, vagy pedagógia, vagy pszichológia szakos végzettséggel rendelkező, közoktatással összefüggő szakterületen dolgozó más szakember.
(3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.
(4) Ha a kari különös rész rövidebb határidőt nem határoz meg, akkor a témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között
a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak,
b) az osztatlan képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.
(5) Az illető oktatási szervezeti egység a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához ennél hosszabb határidőt is megszabhat. Ezt azonban a téma meghirdetésekor időben közzé kell tenni.
(6) A hallgató szakdolgozati témára való jelentkezésének elfogadásáról vagy elutasításáról való – a kari eljárásrendnek megfelelően kialakított – döntést az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben 1 hónapon belül rögzíteni kell. Ennél rövidebb határidő a Különös részben megállapítható.
(7) Az egyes tanszékek – az Egyetem oktatói, tudományos kutatói közül – szakdolgozati referenst is kijelölhetnek, akinek feladata a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a hallgatók tájékoztatása.
(8) A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de – ha a kari különös rész rövidebb határidőt nem határoz meg, akkor – a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között
a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak,
b) az osztatlan képzés esetén legalább 8 hónapnak,
kell eltelnie. A szakfelelős ezt az időtartamot szükség esetén a (4) bekezdésben meghatározott időtartamra meghosszabbíthatja.
(9) A hallgató második és minden további témaváltoztatása esetén, valamint a hallgatói jogviszony megszűnését követően az Egyetem témavezetőt nem köteles biztosítani.

412. §

(1) A szakdolgozat témabejelentésének határideje figyelemmel a jelen szakaszban foglalt kivételekre
a) alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén a (3) bekezdésben foglaltak kivételével
– a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
– az őszi félévi záróvizsgához május 15.;
b) mesterképzés esetén, beleértve az osztatlan mesterképzést is, a c) és d) pontban foglaltak kivételével
– a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.,
– az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.
c) az interkulturális pszichológia és pedagógia vagy a társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak esetén
– a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
– az őszi félévi záróvizsgához május 15.
d) pszichológia mesterszakon
– a 2015-ig érvényes követelmények, valamint a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka kutatási részének esetén a b) pontban foglaltak szerint,
– a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka alkalmazott részének vonatkozásában a záróvizsga félévében a szorgalmi időszak második hetének péntekéig.
(1a) A témabejelentés határidejét követő egy hónapon belül díjfizetés ellenében lehetőség van utólagos témabejelentésre.
(2) Az oktatási szervezeti egység által a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához megszabott, az (1) bekezdésben foglaltaknál hosszabb határidőt a TH teszi közzé az illető oktatási szervezeti egység értesítése alapján.
(3) Nem tanári szakos, portfólió típusú szakdolgozat esetén – amennyiben e követelményt az adott szak tanterve kötelezően írja elő – a hallgatónak szakdolgozati témát választania nem kell, témavezető felkérése nem kötelező, így a témabejelentésre sem kerül sor.
(4) A szakdolgozat témájának a 77. § (8) bekezdés szerinti megváltoztatása az ott meghatározott határidő után is lehetséges, ebben az esetben azonban a hallgató az eredetileg megcélzott félévet követő félévben teheti le a záróvizsgáját.
(5) A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményrendszerének egységesítése érdekében a TB ajánlásokat és kötelező előírásokat is megfogalmazhat, mely utóbbiak felmenő rendszerben, a tanulmányaikat az előírások megfogalmazását követően megkezdő hallgatók számára vezethetők be. [Az egyes szakok szakdolgozati követelményei a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztatok/szakdolgozati_kovetelmenyek oldalon találhatók.]