Kutatás - Honosítás

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

A külföldön szerzett tudományos fokozat doktori fokozatként történő honosításra vonatkozó kérelmet szorgalmi időszakban az erre a célra meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (PPDT) elnökének címezve az Oktatásszervezési Irodára.

A kérelem csak az Egyetemen akkreditált tudományágakra nyújtható be.

Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat honosításához

A kérelemhez csatolni kell:

  • az eredeti doktori oklevél hiteles másolatát,
  • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv), amely hitelt érdemlően igazolja a doktori tanulmányok időtartamát, és a doktori oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését,
  • a fokozatszerzési eljáráshoz előírt nyelvismeret igazolását (a kérelmező anyanyelvén kívül a kari doktori szabályzatokban meghatározott két idegen nyelv ismeretének igazolását: egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga; a második nyelvből államilag elismert legalább középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú nyelvvizsga, vagy az ELTE BTK idegen nyelvi tanszékei által, a PhD eljárásra kidolgozott nyelvi vizsgán szerzett bizonyítvány, vagy külföldön szerzett, vagy külföldi tanulmányok során végzett idegen nyelvi ismeretek igazolása, melyhez csatolni kell a NYAK (Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ) igazolását),  
  • a fent megjelölt okiratok magyar nyelvű, hiteles fordítását*, ha a dokumentumokat nem angol, német, francia nyelvek valamelyikén állították ki,
  • szakmai önéletrajzot,
  • publikációs jegyzéket (MTMT, ld. 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs tevékenységének nyilvántartásáról),
  • a tudományos fokozat odaítélésének alapjául szolgáló eredeti disszertációt (amennyiben a munka olyan nyelven készült, amelynek alapján a doktori tanács nem tud érdemben dönteni a honosításról, kérhető a munka hiteles magyar fordítása),
  • az eljárási díj** befizetésének igazolását.

*Hiteles fordításnak minősül
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
c) a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

**A  honosítás  díja a  felsőoktatási,  valamint  az  államilag  elismert  nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendeletben meghatározott eljárási díj, amelynek összege elsőfokú eljárásban 45000 Ft. A díjat a következő számlaszámra kell befizetni: Magyar Államkincstár, 10032000-01426201-00000000 Közleményben kérjük feltüntetni a következőket: Neveléstudomány területen: B104B0310B10401/18 honosítási eljárási díj, név; Pszichológia tudományterületen: B104B0200B10402/18 honosítási eljárási díj, név

A honosított doktori értekezés és a tézisek nyilvánossága érdekében az Egyetemi Doktori Szabályzat 62. §-ában és 76. §-ában foglaltakat a honosítási eljárásban és a honosított doktori értekezések esetén is megfelelően alkalmazni kell. A doktori értekezés nyilvánossá tételéhez szükséges az alábbi adatlapot kitölteni, mellyel a kérelmező hozzájárul, hogy a doktori disszertáció nyilvánosságra kerüljön.

DOI azonosító igénylése

A kérelemmel leadott dokumentumok beérkezése után a Hivatal állásfoglalást kér a Magyar Ekvivalencia és Információs Központtól arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által benyújtott és mellékelt oklevélmásolat milyen végzettségi szintnek felel meg, továbbá, hogy az oklevelet kiállító külföldi intézmény a külföldi állam joga alapján jogosult-e tudományos fokozat kiállítására. Az állásfoglalás beérkezését követően az illetékes doktori iskola szakmai véleménye alapján a PPDT tárgyalja a honosítás odaítélését, melyről a bizottság tagjai titkos szavazással döntenek. A PPDT az állásfoglalását az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti, mely a tudományági doktori tanács javaslata alapján dönt a honosításról. A honosított fokozatnak nincs minősítése.

2019.02.12.