Technikai tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében

2024.04.04.
Technikai tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében
A szakdolgozatokat a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. A szakdolgozatok benyújtásának általános határideje jelen félévben 2024. április 20. 16:00, az általánostól eltérő határidők a lenti blokkban találhatók.

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat vagy abszolutóriummal befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatát fel akarja tölteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban látható a megfelelő képzéshez rendelt szakdolgozat sora. Ha az adott képzésen több szakdolgozatot kell benyújtani (pl. a pszichológia MA vagy a tanárképzés esetében), ezek a dolgozatok címük alapján külön soron jelennek meg, miután azok témabejelentése elfogadásra került.

A „Szakdolgozat feltöltése” gombbal kezdhető meg a feltöltési művelet. A szakdolgozati dokumentum feltöltésekor meg kell adni:

 • a szakdolgozat végleges címét (ezt követően a Tovább gombra kell kattintani, és a következő ablakban adhatók meg a további adatok),
 • kulcsszavakat (a szakdolgozat azon legfontosabb kifejezéseit, amelyek a könyvtári keresést segíthetik),
 • a szakdolgozat kivonatát (néhány bekezdésben összefoglalva a dolgozat lényegi tartalmát).

A szakdolgozatot az összes mellékletével, a csatolt nyilatkozatokkal és igazolásokkal együtt egyetlen pdf fájlban vagy – több fájl esetén – egy zip fájlformátumban tömörített fájlban kell feltölteni. A feltölthető fájl(ok) mérete mind a pdf, mind a zip, külön-külön max. 204,8 MB lehet. (A fájlok zip formátumba való tömörítéséhez segítséget találhat például a következő oldalon: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files.)

A szakdolgozathoz kapcsolódó, kötelező dokumentumok (a szükséges formanyomtatványok letölthetők a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok oldalról):

 • eredetiségnyilatkozat: a nyilatkozatot aláírni nem szükséges, a nyilatkozat szövegét a saját adataival kitöltve a szakdolgozatba szövegként is be lehet illeszteni, vagy külön dokumentumként a szakdolgozathoz is lehet csatolni (pdf-ben vagy a dolgozattal együtt zip fájlban);
 • szakdolgozati konzultáció igazoló lapja: igazolásként elfogadható a témavezető ímélben tett nyilatkozata is. (Nem kötelező igazolólap feltöltése a portfólió típusú szakdolgozatok esetében, illetve a szakirányú továbbképzési szakok legtöbbjén. A szakirányú továbbképzések közül csak a fejlesztőpedagógus, a szexuálpszichológiai szakpszichológus, a tanácsadó szakpszichológus, valamint a pedagógus szakvizsga pénzügyi modulja esetében kötelező a konzultáció igazoló lapja.) A sportmenedzser MSc szakon a sikeres témavédést is ezen a lapon igazolja a témavezető.

A mellékletek esetleges hiánya nem akadályozza a szakdolgozat feltöltésének folyamatát. A mellékleteivel együtt a szakdolgozat a „+ Fájl feltöltése” gombbal tölthető fel a Neptunba, majd a feltöltést le kell zárni a műveletek mentésével, bal oldalon alul a „Fájlok mentése” gombbal. FIGYELEM! A lezárás után már nem módosítható a végleges cím, noha új dolgozat még feltölthető.

A feltöltött szakdolgozati fájl a megadott feltöltési határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új pdf vagy .zip dokumentum feltöltésével. A törlés a fájlnév sorának végén található + jelre kattintva lehetséges. A határidő után nincs lehetőség feltöltésre. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi Bizottság a hallgató egyedi kérelmére engedélyezi a határidő meghosszabbítását, a Tanulmányi Iroda egyedileg módosítja a Neptunban a feltöltési határidőt.

Titkosítás. FIGYELEM! A titkosítás szabályai ettől a tanévtől megváltoztak. A HKR vonatkozó szabályai lent, külön cím alatt találhatók. Aki a szakdolgozat titkosítására engedélyt kapott, mert a szakdolgozat üzleti titkot vagy személyes, egészségügyi stb. (különleges) adatot tartalmaz, a feltöltés során be kell jelölje a „Titkos” jelölőnégyzetet. A szakdolgozattal együtt, ha ez szükséges, kell feltöltenie a titok jogosultjának, illetve a személyes adat érintettjének hozzájárulását is az adatkezeléshez. Ha az adott szakterületen nem szükséges, vagy kifejezetten tilos a beleegyező nyilatkozat feltöltése, akkor természetesen enélkül töltendő fel a szakdolgozat.  (Nem szabad azonban az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó, a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső szakdolgozati dokumentumot feltölteni, azt hagyományos formában, papíron kell benyújtani, aminek kezelése ügyében keresse a Tanulmányi Irodát a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.).

A szakdolgozat bírálója a Neptunba tölti fel majd a bírálatot, a hallgató is onnan ismerheti meg azt. A bírálat feltöltéséről a hallgató külön értesítést kap a Neptunon keresztül.

A szakdolgozat benyújtásának határideje

A Neptunba történő feltöltés határideje mindig az adott napon 16:00 óra.

 

őszi félév

tavaszi félév

általános határidő: 

november 20.

április 20.

az általános határidőtől eltérő esetek:

 • a pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész
 • a coach-üzleti edző szakirányú továbbképzési szakon a szakdolgozat,
 • a mentortanár-képzés, a módszertani  szaktanácsadó  a  tehetséggondozásban, a pedagógus szakvizsga, valamint a közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakokon a portfólió,
 • az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterszakon a tanári szakdolgozat portfólió része

december 15. 

május 15.

 • a pszichológia BA szakon a portfólió

január 2.

június 2.

 


Kérdések - válaszok

 • Meddig kell feltölteni a szakdolgozatot? – A szakdolgozatok általános benyújtási határideje az őszi félévben november 20., a tavasziban április 20. Egyes szakok esetében az ettől eltérő határidőkről itt fentebb, A SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE cím alatt tájékozódhat. A határidőn mindig az adott napon 16:00 értendő.
 • A Szakdolgozati konzultációs lapot hogyan adjam le a témavezető aláírása nélkül? – A szakdolgozati konzultáció igazoló lapját helyettesítheti a témavezető ímélje is, amiben arról nyilatkozik, hogy a hallgató részt vett a szükséges konzultációkon, és hozzájárul a szakdolgozat benyújtásához. A nyilatkozatot – függetlenül attól, hogy az az eredeti nyomtatvány-e vagy a témavezető ímélje – be kell csomagolni a szakdolgozattal együtt a tömörített zip fájlba. Egyes szakirányú továbbképzések esetében – ahogy az fönt szerepel – nem kötelező melléklet az igazolólap.
 • Az Eredetiségnyilatkozat jó lesz géppel kitöltve? – Igen, és aláírás nélkül is beilleszthető a szakdolgozatba vagy becsatolható a zip fájlba.
 • Hogyan adjam le a szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatomat? – Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatot a Neptunba feltölteni nem kell, személyesen nyújtható be a Tanulmányi Iroda ügyfélszolgálatán félfogadási időben, [link: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/elerhetosegek_th] vagy postán, tértivevénnyel kell megküldeni a Tanulmányi Hivatal címére két kinyomtatott példányban, továbbá csatolva fájlban, adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrájvon) – már ha tényleg szolgálati titkot tartalmaz. Mielőtt kinyomtatja a szakdolgozatot, érdemes mérlegelni, hogy valóban a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső tartalomról van szó a szakdolgozatában, nemzeti minősített adatokról vagy külföldi minősített adatokról. Az, hogy valaki a szakdolgozatának kutatását pl. valamely fegyveres testület állományának körében végzi, még nem minősül feltétlenül szolgálati titoknak, csak "egyszerű" személyes adatok használatának, aminek minősítéséhez elégséges a "Titkos" jelölőnégyzet kipipálása a Neptunban, és így értelemszerűen a Neptunban adható le a szakdolgozat. Mindez annak ellenére is akár, ha a titkosítási engedélyben a megadott jogcímként – esetleg tévesen – a "szolgálati titok" volt feltüntetve. A titkosításra vonatkozó szabályokat ld. alább, külön cím alatt.
 • Mit tegyek, ha én már egy korábbi félévben leadtam a szakdolgozatomat, csak nem záróvizsgáztam akkor? – Ha a szakdolgozatát elektronikusan, a Neptunban adta be, akkor azt a Neptun tárolja, így azt bírálatával együtt a záróvizsga bizottsága is látja, egyéb teendője nincsen. Ha a szakdolgozatát 2020 előtt, még papíron nyújtotta be, akkor a szakdolgozatot elektronikus formában fel kell töltenie a Neptunba a fenti leírásnak megfelelően, hogy a bírálatát és a záróvizsgán való elérhetőségét a Neptunban lehessen biztosítani.
 • Hibás fájlt töltöttem föl / módosítottam még határidő előtt a már föltöltött szakdolgozatomon. Mit csináljak? – Törölje a hibás/módosítandó fájlt, és töltse fel újból a jó/javított szakdolgozatát. A feltöltési határidőig akárhányszor feltöltheti újból a szakdolgozatot. Vigyázzon, az utolsó mindenképpen a jó legyen, mert a határidő után már nincs lehetőség a cserére.
 • Pszichológia szakon a páciensek beleegyező nyilatkozatát fel kell töltsem a szakdolgozattal? – A beleegyező nyilatkozatokat a Pszichológiai Intézetben a kialakult rendnek megfelelően, külön gyűjtik, a szakdolgozattal feltölteni ezeket nem kell.
 • Meddig vonhatom vissza a szakdolgozatomat, ha mégsem akarok záróvizsgázni? – A Neptunba feltöltött szakdolgozat nem vonható vissza, függetlenül attól, hogy a hallgató záróvizsgázik-e abban a vizsgaidőszakban.

A titkosítás szabályai a HKR-ben

HKR 80. §

(1) A 77–79. §-ban és 82/A. §-ban foglaltakat titkosított szakdolgozat esetén a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A szakdolgozat csak indokolt esetben tartalmazhat olyan adatot, amely a titkosítására okot ad. Ha a szakdolgozat a titkosításra okot adó adat nélkül is értelmezhető (pl. a személyes adat anonimizálható), akkor ilyen adat alkalmazásának helye nincs.

(3) A témavezető feladata a hallgató segítése a (2) bekezdés szerinti szakdolgozat kialakításában, illetve az indokolt titkosítás megállapításában. A hallgató feladata a titkosított szakdolgozathoz szükséges engedélyek, hozzájárulások benyújtást megelőző beszerzése.

(4) A szakdolgozat titkosítandó, ha az

a) üzleti titkot tartalmaz,
b) minősített adatot tartalmaz,
c) nem nyilvános szellemi alkotásra vonatkozó lényeges információt tartalmaz,
d) harmadik személy személyes adatát tartalmazza,
e) az Egyetem üzleti érdekét érinti.

(5) Ha a hallgató nem jelentette be a szakdolgozata titkosságát, de a témavezető vagy más személy észleli, hogy az titkosításra okot adó adatot tartalmaz, a hallgatót – a témavezetőn keresztül – felhívja a minősített adatra vonatkozó megismerési engedély, egyéb esetben a jogosult engedélyének beszerzésére. Az ilyen titkos szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben gondoskodni kell.

(6) A szakdolgozat titkosítását a hallgató bejelenti vagy a témavezető, záróvizsga-bizottság elnöke elrendelheti.

(7) A titkosított szakdolgozat elektronikus jelszóval ellátott védelemmel nyújtandó be, a jelszó a titok megismerésére jogosultak részére adható át.

(8) A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató, tanárképzés esetén továbbá a szakmódszertani oktató lehet jelen.

80/A. §

Az üzleti titkot tartalmazó szakdolgozathoz – ha a kar a titok jogosultjával nem kötött erre vonatkozó megállapodást – a hallgatónak be kell nyújtania az üzleti titok jogosultjának hozzájárulását. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

80/B. §

(1) A minősített adatot tartalmazó szakdolgozathoz a hallgatónak be kell nyújtania a minősített adathoz való megismerési engedélyt. Az engedélynek tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló hozzáférést is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

(2) [hatályon kívül]

(3) Ha a szakdolgozatban olyan adat keletkezett, amelynek minősítése indokolt lehet, a témavezető vagy a záróvizsga-bizottság elnöke a minősítéssel védhető közérdekre történő hivatkozással, a minősítési szint és érvényességi időre tett javaslatával, valamint az indokolással együtt haladéktalanul minősítési javaslatot terjeszt elő a jogi és igazgatási vezető részére. A jogi és igazgatási vezető egyetértése esetén az Egyetem nevében a minősítő szerv felé továbbítja a javaslatot. A minősítési döntésig a szakdolgozat titkosítandó, az ügymenet nyugszik, a szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben gondoskodni kell. Ha az adat nem kerül minősítésre, a témavezető gondoskodik a szakdolgozat titkosításának feloldásáról.

80/C. §

(1) A szabadalmi bejelentéssel érintett adatot tartalmazó szakdolgozathoz a szabadalmi bejelentés közzétételét megelőzően a hallgatónak be kell nyújtania a találmány feltalálójának a hozzájárulását a szabadalomba való betekintésre. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

(2) A szabadalmi bejelentés közzétételét a hallgató köteles bejelenteni a témavezetőnek. A témavezető gondoskodik a szakdolgozat titkosításának feloldásáról.

(3) A jelen § megfelelően alkalmazandó más, nyilvánosságra nem hozott szellemi alkotásra is.

80/D. §

(1) A harmadik személy személyes adatát tartalmazó szakdolgozathoz a hallgatónak be kell nyújtania a személyes adat érintettjének hozzájárulását. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

(2) [hatályon kívül]

(3) A tanárképzésben a portfóliót minden esetben titkosítottként kell kezelni a Tanulmányi Rendszerben.

80/E. §

Ha a szakdolgozat az Egyetem üzleti érdekeltségi körébe tartozó adatot tartalmaz, a témavezető vagy a témavezetőn keresztül az Egyetem üzleti titkot kezelő szervezeti egysége kezdeményezi a témavezetőn keresztül a szakdolgozat titkosítását. Ez esetben a témavezető tájékoztatja a hallgatót és gondoskodik a szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.