Pedagógia BA

2023.12.20.
Pedagógia BA
Ha érdekel a nevelés, az oktatás és a képzés világa, a különböző társadalmi csoportok helyzete; ha szeretnél hozzájárulni a köznevelés és a neveléstudomány fejlődéséhez, és hatást gyakorolni a társadalomra az oktatáson keresztül, akkor válaszd az ELTE PPK pedagógia alapszakát!

 

Felvételi információk

A 2024. évi általános felvételi eljárás alapszakjainak pontszámításról a felvi.hu honlapján részletesen tájékozódhat.

Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizni, legalább az egyikből emelt szinten:

biológia, földrajz, magyar nyelv és irodalom, matematika, oktatási alapismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, társadalomismeret, természettudomány, történelem, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol (akár két idegen nyelvből tett érettségi is figyelembe vehető), bármely nemzetiségi nyelv [és irodalom]

Pedagógia alapszak részletes pontszámítása

Ha nem rendelkezik emelt szintű érettségivel

1. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról bővebb információt a felvi.hu oldalán talál.

2. Emelt szintű érettségi teljesítése

Az emelt szintű érettségire történő jelentkezésről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat. Jelentkezési határidő: 2024. február 15.


A képzés bemutatása

A képzési idő: 6 félév

Munkarend: nappali

Megszerzendő kreditek száma: 180

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 300.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: pedagógia alapszakos bölcsész

A képzés tantervét innen töltheti le.

A képzés célja

A nálunk szerzett végzettséggel hallgatóink olyan pedagógiai szakemberré válnak, akik átlátják és ismerik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát. Képesek lesznek minőségi és felelős munkával hozzájárulni oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben csoportok és egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz. Alkalmasak lesznek iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok támogatására, illetve oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására.

Főbb tárgyak

Az alapszak széles körű és elmélyült alapozást nyújt, betekintést engedve a pedagógiába és a kapcsolódó tudományterületekbe:

 • fejlődéslélektan,
 • innovatív fejlesztések, projektek,
 • személyiség- és szociálpszichológia,
 • tanulás és tanítás,
 • neveléselmélet,
 • nevelés- és oktatáslélektan,
 • inkluzív pedagógia,
 • digitális technológia az oktatásban.

Specializációk

Három specializáció közül választhatnak a második év végén a hallgatók. Bármely specializáció 15 fő feletti jelentkező esetén indul el. A specializációt megelőzően a hallgatóknak sikeres szigorlatot kell tenniük.

Az oktatásszervező, -fejlesztő pedagógiai asszisztens specializáción végzett hallgató az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási és szolgáltató intézmények, önkormányzatok, főhatóságok, civil és nonprofit oktatási szervezetek segítő munkatársa lehet. Ebben a specializációban a képzési programok készítése, azok működési feltételeinek biztosítása, az ott oktatók és tanulók támogatása, valamint a menedzsment segítésének megtanulása áll a középpontban. Alkalmassá válhat arra, hogy a menedzsmenttel, az alkalmazottakkal, a partnerekkel vagy a kliensi körrel kapcsolatot tartson, szükség esetén akár hálózatban dolgozzon velük. Munkát vállalhat közoktatási intézményekben vagy más szervezetekben, pl. pályázatok, versenyek online vagy offline szervezésében, innovációkban asszisztensi feladatokat láthat el. 

A gyerek- és diákcsoportok asszisztense specializáción a hallgató arra tud készülni, hogy nevelési és oktatási körülmények között gyermekek, fiatalok, pedagógusok, szülők segítője legyen. E specializáción a gyermeki személyiség, a csoportok alakulása és működése, a tanulás és tanítás, a szocializáció megismerése, megértése és támogatása áll a középpontban, osztálytermi, iskola és iskolán kívüli, illetve más, oktatással (is) foglalkozó intézményi, szervezeti körülmények között. A végzett hallgató munkát vállalhat képzett szakemberek, pedagógusok melletti tevékenységkörökben: óvodában, iskolákban, kollégiumokban, más intézményekben, mint pl. egyházak, múzeumok, civil szervezetek. A képzés változatos tanulásszervezéssel működik, gyakorlatorientált, reflektív, miközben igényesen szolgálja az elméleti tudás felépítését is. Az egyéni érdeklődés és törekvések kielégítését a kötelező és választható tárgyak közötti arányokkal kezeli, az utóbbi hangsúlyával. Az elmélyült, eredményes tanulást a heti kontaktóra-terhelés alacsonyan tartása és a magas kreditértékek segítik. Az értékelés szemináriumi, gyakorlati és műhely munkákra, projektre és kutatási feladatokra támaszkodik, az előadásokon tanultakat vizsgákon ellenőrzik. A specializációt megelőzően sikeres szigorlatot kell tenni. A pedagógia alapszak utolsó állomása a szakzáró vizsga.

A digitális pedagógiai asszisztens specializáción a digitális technológiával támogatott hatékony, kreatív oktatás segítése áll a középpontban. A képzés során a hallgatók olyan digitális pedagógiai módszertani kompetenciákra tesznek szert, melyekkel magabiztosan tud szakmai támogatást nyújtani mind az oktatási intézmények, mind a piaci vállalatok számára. A modul kurzusain a hallgatók átfogó tudásra tesznek szert az oktatástechnológia aktuális irányzatairól, az online tanulásszervezésről, megismerik a digitális technológiával támogatott tanítás és tanulás módszereit osztálytermi, iskolai és iskolán kívüli kontextusban egyaránt. A specializáció kurzusai gyakorlatorientált és reflektív módon, egymáshoz kapcsolódva, illetve egymásra épülve fedik le a digitális oktatás változatos területeit. Az értékelés elsősorban szemináriumi, gyakorlati, műhely- és projektmunkákra épül, illetve az előadások vizsgával zárulnak. A specializációt megelőzően sikeres szigorlatot kell tenni, továbbá a specializációra való túljelentkezés esetén a törzsképzés IKT az oktatásban című kurzusán elért eredmény alapján rangsoroljuk a hallgatókat.


Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A nevelés és az oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat.

A lehetséges feladatkörök, munkahelyek:

 • munkahelyi továbbképzések, hazai és nemzetközi fejlesztési-kutatási projektek, tréning, HR, pályatanácsadás,
 • vállalati eLearning tananyagok kidolgozása, nyílt kurzusok tervezése és elkészítése,
 • felnőttképzés, oktatásszervezés,
 • digitális oktatási fejlesztések, projektek szakmai támogatása;
 • óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények,
 • átmeneti otthonok, nevelőotthonok, tanodák,
 • családsegítő és gyermekjóléti központok, nevelési tanácsadók, szakszolgálatok,
 • állami és önkormányzati hivatalok, fejlesztő- és kutatóintézetek,
 • magáncégek, kis- és nagyvállalatok,
 • egyházak, múzeumok, könyvtárak,
 • civil és nonprofit szervezetek.

A pedagógia szakon végzők tovább tanulhatnak a neveléstudomány, az andragógia, az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzésen.


Tájékoztató videók