Felvetteknek

Felvetteknek

Felvetteknek

Kedves Elsőévfolyamos Hallgató!

Köszöntjük az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola képzésén! Az alábbiakban átfogó információkat találnak a képzés felépítéséről, a tanulmányi előrehaladásról, adminisztratív teendőkről.

Doktoranduszok ügyeivel foglalkozó irodák

 • Tanulmányi Hivatalon belül működik az Oktatásszervezési Iroda, ahova a doktoranduszuk tanulmányi és fokozatszerzési kérdésekben fordulhatnak
 • Doktori Iskolák Titkársága munkatársaihoz egyéb ügyekben.

Elérhetőségek: https://www.ppk.elte.hu/nevtudphd/ugyintezes A fenti linken szintén megtalálható a részletes leírás, milyen ügyben kihez érdemes fordulni.


Szabályzatok

A doktori képzéssel kapcsolatban az Egyetemen belül a következő szabályzatokat érdemes áttanulmányozni:

 • Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ),
 • és annak 6/4. számú mellékletét képező Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kari Doktori Szabályzat (KDSZ)
 • Az NDI működésével kapcsolatos további információ az NDI Működési Szabályzatában olvasható.

Kérjük, a szabályzatok esetében vegyék figyelembe, hogy tanulmányaikat melyik évben kezdték meg. (2016. előtt vagy 2016-ban, illetve azt követően.)

A szabályzatok itt érhetők el.


Képzés felépítése

A teljes képzés során 252 kreditet szükséges teljesítenie a hallgatónak, ebből

 • 84 kurzuskredit
 • 112 kutatási kredit
 • 44 oktatás kredit
 • 12 a komplex vizsgára való felkészülésért kapható kredit

A képzés két szakaszra bontható, amit a komplex vizsga választ el egymástól.

 1. Képzési és kutatási szakasz: a hallgatónak 84 kurzuskreditet szükséges teljesítenie és min. 24 kutatási kreditet ahhoz, hogy komplex vizsgára bocsátható legyen. A hallgató a komplex vizsga teljesítésével léphet a képzés második szakaszába:
 2. Kutatási és disszertációs szakasz: az abszolválásig hátralévő kutatási és oktatási krediteket szükséges teljesíteni.

A képzést maximum nyolc aktív félév alatt kell elvégezni, a hallgatónak a komplex vizsgától számított 3 éven belül pedig be kell nyújtania a disszertációját (erről részletesebb információkat a Felvetteknek --> Fokozatszerzés lépései menüpont alatt találhat).


Kurzusok teljesítése

Minden hallgatónak kötelezően három modult (tantárgycsoportot) kell teljesítenie. A teljesítendő modulokról a hallgató a felvételi határozatából értesülhet.

A Neveléstudományi Doktori Iskola minden hallgatója számára kötelezően teljesítendő az Elméleti és a Kutatásmódszertani modul. A harmadik modul a hallgató programmodulja.

A modulok teljesítéséhez a hallgatónak minden modulból három-három tárgyat kell teljesítenie, és egy-egy szabadon választható tárgyat, tehát összesen min. 12 kurzust. Szabadon választhatónak számít minden tárgy a három kötelező modultárgyon felül a hallgatónak előírt modulokból és emellett a Neveléstudományi és a Pszichológiai Doktori Iskola bármelyik egyéb tárgya.

FONTOS! A hallgatónak kötelező tárgynak csak a saját mintatantervébe tartozó tárgy számít! Az aktuális mintatanterv elérhető itt: https://www.ppk.elte.hu/nevtudphd/tanterv-es-kreditrendszer a „Moduláris mintatantervek” alatt.


Komplex vizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53§ (1) alapján (...) „A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.”
A komplex vizsga menetéről, témakörökről részletes információk érhetők el a honlapon: https://www.ppk.elte.hu/nevtudphd/komplexvizsga

Kutatási és oktatási kreditek teljesítése

A kutatási és oktatási kreditek elszámolásáról a Neveléstudományi Doktori Iskola útmutatója elérhető a honlapon: https://www.ppk.elte.hu/dstore/document/1043/NDI_kredittáblázatok_mód_2022_egyben_mód.pdf

A hallgató a kutatási és oktatási tevékenységeiről a kreditfelvételi lap leadásával számol be. A kreditfelvételi lapot a Neptunban kérvény formájában adják le a hallgatók.

A kreditfelvételi lapot egyszer szükséges leadni a félév végén a megvalósult tevékenységekről. A doktori iskola vezetése javasolja a hallgatóknak, hogy a félév elején egyeztessenek a témavezetőjükkel és tervezzék meg a félévben teljesítendő tevékenységeket, amiket majd elismertetnek a félév végén a kreditfelvételi lap leadásával.

A Tanulmányi Hivatal a kreditfelvételi lap alapján rögzíti a Neptun Tanulmányi Rendszerben a hallgató által teljesített krediteket.

A kreditfelvételi lap leadásához MINDIG szükséges a témavezető (ha van, a társtémavezető) és a programvezető jóváhagyása! Enélkül a kreditfelvételi lap nem elfogadható.

Szintén nem elfogadható a kreditfelvételi lap félév végén, ha a „félév végén töltendő ki” oszlop nincs kitöltve!

A kreditfelvételi lap leadási határidejéről, egyéb szabályairől a Tanulmányi Hivatal a kari honlapon tesz közzé információt hír formájában minden félévben a leadásokat megelőzően: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi

FONTOS: a kreditfelvételi lap késedelmes vagy hiányos leadása késedelmi díj fizetését vonja maga után! Hiányosnak számít a leadás, ha a témavezető(k) és/vagy a programvezető jóváhagyása hiányzik.

Amennyiben a kreditfelvételi lapot a doktori iskola hibásnak vagy hiányosnak találja, a Neptunban javításra fogja visszaküldeni.


Műhely

Minden doktori program minden félévben műhelyeket tart a hallgatóinak. A műhelyeken való részvétel erősen ajánlott. A részvételért a hallgató nem kurzuskreditet, hanem kutatási kreditet számoltathat el akkor, ha a kreditfelvételi lapján ezt feltünteti. A műhelyért félévenként 3 kredit ismerhető el.

A műhelyek időpontjait, helyszíneit a honlapon tesszük közzé a Hallgatók a Kurzuskínálat, műhelyek menüpont alatt.


Tanulmányi terv

A tanulmányi terv célja, hogy a hallgató az első négy félévre, azaz a képzési és kutatási szakaszra megtervezze a tanulmányait. (Mivel tervről van szó, természetesen el lehet térni tőle a későbbi félévekben.)

A tanulmányi tervet minden első évfolyamos hallgatónak le kell adnia a szorgalmi időszak utolsó napjáig a Titkárságnak az ndi@ppk.elte.hu e-mail címre a témavezető és a programvezető jóváhagyásával együtt.

A doktori iskola honlapján elérhetők a doktori programok által a következő két tanévben indítani tervezett kurzusok listája. A dokumentum elérhető a Kurzuskínálat, műhelyek menüpont alatt.

A Tanulmányi tervhez sablon elérhető a Formanyomtatványok menüpont alatt.


Féléves beszámoló

Az NDI Működési Szabályzata szerint a PPK KDSZ 19. § alapján a hallgatóknak félévente be kell számolniuk a doktori kutatásuk előrehaladásáról:

 • a tanulmányi terv teljesítéséről az első, második és harmadik félévben,
 • a kutatási terv teljesítéséről az ötödik félévtől kezdődően minden félévben.

Tehát azoknak a hallgatóknak, akik a negyedik aktív félévükben vannak és komplex vizsgát tesznek, nem kell féléves beszámolót leadniuk.

A féléves beszámoló elkészítéséhez felhasználhatók a kreditfelvételi lapra felvezetett kutatási és oktatási tevékenységek, valamint a tanulmányi ill. kutatási tervben előzetesen betervezett tevékenységek. A beszámoló formája lehet PowerPoint vagy 2-3 oldalas Word dokumentum is.  

A dokumentumot a témavezetőnek és a programvezetőnek szükséges elküldeni, másolatban pedig a Titkárságnak az ndi@ppk.elte.hu e-mail címre.


Pályázatok

Szakmai utak és konferenciarészvétel támogatása: A pályázat beadása folyamatos, azok elbírálására 2-3 havonta kerül sor. További információkat itt találnak.

Az ELTE által kiírt felhívások, pályázatok itt találhatóak.

Publikációs költségek támogatására pályázni a palyazat@ppk.elte.hu címen lehet.

 • Nyelvi lektorálás kapcsán a kar megszüntette a támogatást, egyéb lehetőségekről itt található információ: Angol nyelvű lektorálás támogatása (elte.hu)
 • Open Access publikálás költségei, Q1, esetleg Q2 besorolású impakt faktoros lapban történő megjelenés esetén (ún. predátor folyóiratok nem támogathatók, ezek a lapok és kiadók kerülendők). Az elbírálás folyamatos, a rendelkezésre álló keret függvényében.

Levelezőlista

A doktori iskola a honlapján felül a hallgatókkal levelezőlistán keresztül tartja a kapcsolatot.

A levelezőlistára való feliratkozást minden első évfolyamos hallgatónak felajánlja a doktori iskola. A feliratkozás erősen javasolt, ugyanis bár sok felhívás elérhető a honlapon is, a hallgatók a levelezőlistán keresztül gyorsan és keresgélés nélkül értesülhetnek információkról, határidőkről, stb.

Amennyiben még nem iratkozott fel és megtenné, vagy leiratkozni szeretné, szándékát kérjük jelezze a Doktori Iskolák Titkársága felé az ndi@ppk.elte.hu e-mail címre.