Bővülő kutatási irányok az ELTE PPK-n

2023.03.13.
Bővülő kutatási irányok az ELTE PPK-n
Budapesten és Szombathelyen együttvéve négy új kutatócsoport kezdte meg munkáját a közelmúltban. Az új műhelyek olyan kutatási területeket ölelnek fel, mint a humántudományos pszichológia, az egyetemi polgárok egészségi állapota, a nyelvi készségek vagy a környezetbarát viselkedés.

A PPK budapesti Pszichológiai Intézetében Pintér Judit Nóra vezetésével jött létre a Humán Tudományos Pszichológia Kutatócsoport. Vizsgálódásuk olyan területekre fókuszál, amelyek a pszichológiát a humán- és bölcsészettudományokkal kötik össze. Ide tartozik a filozófia, a szociológia, az esztétika, a vallástörténet és mítoszkutatás, a nyelvtudomány, az irodalom-, film- és művészettudomány, továbbá ebbe a sorba illik az ökopszichológia és a kritikai pszichológia területe is. Céljuk többek között a humántudományos pszichológia szemléletének képviselete, a hallgatók megismertetése ezzel a pszichológiai hagyománnyal workshopokon, konferenciákon, kollektív kutatásokon keresztül.

Szintén a Pszichológiai Intézet ad otthont a Mentális Jóllét és Alkalmazott Egészségpszichológia a Felsőoktatásban Kutatócsoportnak, melynek tagjai Karner Orsolya vezetésével az egyetemi polgárok – magyar és külföldi hallgatók, oktatók, adminisztratív alkalmazottak – mentális és fizikai egészségét és egészségtudatosságát mérik fel és monitorozzák. Fontosnak tartják továbbá a meglévő támogató szolgáltatások és intervenciók hatékonyságvizsgálatát. Az adatok alapján javaslatot kívánnak tenni prevenciós és egészségfejlesztési stratégiákra, majd cselekvési tervek kidolgozását szeretnék megvalósítani az egyetemi élet különféle szintjein és területein, például az organizációs kultúra, a szolgáltatási portfólió és az oktatásszervezés területén.

A szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézetben is bővült a paletta: a Nyelv, Írásbeliség, Tanulás Kutatócsoport küldetése annak megismerése, hogy a beszélt és írott nyelvi készségek hogyan fejlődnek; milyen módon társulnak más pszichológiai jelenségekhez, jellemzőkhöz; illetve hogyan segítik az egyéneket a világban való eligazodásban és a társadalomba való beilleszkedésben. Így a tipikus fejlődés mellett a munkacsoport kiemelt témája az írott és beszélt nyelvi kompetenciák szokásostól eltérő fejlődése is. A tudományos műhelyt Kemény Ferenc habilitált egyetemi docens vezeti.

Az Ember–Környezet Tranzakció Intézetben alakult meg a Fenntarthatóság és Pszichológia Kutatócsoport. Céljuk feltárni a fenntarthatóságot előmozdító és hátráltató emberi viselkedés mozgatórugóit, vizsgálni a fenntarthatósággal kapcsolatos kommunikációs üzenetek, társadalmi szemléletformálási tevékenységek és pedagógiai beavatkozások hatékonyságát, valamint eredményeikkel hozzájárulni hatékonyságuk növeléséhez. Kutatásaik metszéspontja a pszichológiai beágyazottság, de szorosan együttműködnek neveléstudományi, marketing, kommunikációs, illetve természettudományos és humánökológiai kutatásokkal, szakemberekkel. A kutatócsoport vezetője Varga Attila habilitált egyetemi docens.