Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács

Tanulmányi ügyek - Testületek - Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (PPDT)

A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács (PPDT) feladat- és hatásköre

A tudományági doktori tanácsok feladat- és határkörét az Egyetemi Doktori Szabályzat 11. § (1) bekezdése, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Doktori Szabályzata 5. § (1) bekezdése szabályozza.

A PPDT feladat- és hatásköre (szabályzatkivonat)

Tagok

A PPDT szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) a PPDT elnöke,
b) tudományáganként három fő képviselő,
c) két, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, tudományos fokozattal rendelkező tag, aki professor emeritus címet viselő is lehet,
d) az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában meghatározottak szerint delegált, a karon akkreditált doktori képzésben részt vevő, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló egy hallgató.

A PPDT-nek egy belső és egy külső póttagja van, aki valamely, nem hallgatói rendes tag akadályoztatása esetén vesz részt szavazati joggal a Tanács munkájában. A PPDT tagjai – a hallgatói tag kivételével – eseti felkéréssel nem helyettesíthetők.
A PPDT elnökét, tagjait és póttagjait – a doktorandusz kivételével – a doktori iskolák javaslatára a Kari Tanács választja meg titkos szavazással.
 
A PPDT tanácskozási jogú állandó meghívottjai:
  • a dékán, amennyiben nem szavazati jogú tag,
  • az oktatási, valamint a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes(ek),
  • a doktori iskola vezetője és titkára, amennyiben nem szavazati jogú tag,
  • a Kar tanumányi adminisztrációt ellátó hivatalának vezetője,
  • akit az elnök meghív.

A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács tagjai

Ülések

A PPDT üléseit tanévente legalább hat alkalommal, illetve szükség szerint tartja. Az ülések nyilvánosak, azonban az elnök bármely tag javaslatára zárt ülést rendelhet el. A PPDT határozatképes, ha az ülésen a szavazati jogú tagok több mint fele jelen van, és jelen van az elnök. A PPDT határozatait szótöbbséggel hozza meg. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. A PPDT üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Hivatal munkatársa vezeti és a PPDT elnöke hagyja jóvá. A jegyzőkönyvet az ülést követő nyolc napon belül meg kell küldeni a PPDT tagjainak.

A PPDT munkájához a Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája biztosít ügyviteli támogatást.

 

Beszámolók

 

A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács beszámolója 2015-2018

A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács beszámolója 2019
A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács beszámolója 2020
A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács beszámolója 2021

A Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács beszámolója 2022

2019.01.03.