Kari Habilitációs Bizottság

Tanulmányi ügyek - Testületek - Kari Habilitációs Bizottság

A Kari Habilitációs Bizottság (KHB) feladat- és hatásköre

A Kari Habilitációs Bizottság

  • ellátja a habilitációs eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos, az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklete, a Habilitációs szabályzatban meghatározott feladatait,
  • javaslatot tesz az Egyetemi Habilitációs Bizottságnak a habilitált cím odaítélésére,
  • előkészíti a kari tanács habilitációval kapcsolatos döntéseit.

A KHB feladat- és hatásköre (szabályzatkivonat)

 

Tagok

A KHB létszáma 12 fő + 1 fő póttag. A rendes tagok közül legalább kilenc fő egyetemi tanár, legalább egy fő habilitált docens, a külső tagok száma négy, és közülük legalább három fő MTA doktora. A KHB elnöke és póttagja a kar egyetemi tanárai közül kerül megválasztásra. A KHB tagjait a szakmai referenciaképesség és szükséglet alapján kell kiválasztani és jelölni a Kari Tanács számára a PPK SZMSZ 27. §-ában foglaltak szerint. A KHB állandó meghívott tagja tanácskozási jogkörrel a Kar dékánja, valamint a PPK Tudományos Bizottság elnöke, ha egyébként nem tagjai a KHB-nak.

A Kari Habilitációs Bizottság tagjai

Ülések

A KHB szükség szerint ülésezik az Elnök összehívása szerint. A KHB akkor határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van.
A KHB üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnöke ír alá. A jegyzőkönyv nem nyilvános.
A KHB munkájához a Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája biztosít ügyviteli támogatást.

Beszámolók

A Kari Habilitációs Bizottság beszámolója 2015-2018     
A Kari Habilitációs Bizottság beszámolója 2019
A Kari Habilitációs Bizottság beszámolója 2020

2019.01.03.