Tanulmányi ügyek - Testületek - Habilitációs Bizottság

A Kari Habilitációs Bizottság (KHB)

a)      ellátja a habilitációs eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos, az ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. sz. melléklete, a Habilitációs szabályzatban meghatározott feladatait,

b)      javaslatot tesz az Egyetemi Habilitációs Bizottságnak a habilitált cím odaítélésére,

c)      előkészíti a kari tanács habilitációval kapcsolatos döntéseit.

A KHB létszáma 12 fő + 1 fő póttag. A rendes tagok közül legalább kilenc fő egyetemi tanár, legalább egy fő habilitált docens, a külső tagok száma négy, és közülük legalább három fő MTA doktora.

A KHB elnöke és póttagja a kar egyetemi tanárai közül kerül megválasztásra. A KHB tagjait a szakmai referenciaképesség és szükséglet alapján kell kiválasztani és jelölni a Kari Tanács számára a PPK SZMSZ 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A KHB állandó meghívott tagja tanácskozási jogkörrel a Kar dékánja, valamint a PPK Tudományos Bizottság elnöke, ha egyébként nem tagjai a KHB-nak.

A KHB szükség szerint ülésezik az Elnök összehívása szerint. A KHB akkor határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van.

A KHB üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnöke ír alá. A jegyzőkönyv nem nyilvános.

A KHB munkájához a Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája biztosít ügyviteli támogatást.

A Kari Habilitációs Bizottság tagjai:

Oláh Attila elnök, egyetemi tanár
Demetrovics Zsolt egyetemi tanár
Dúll Andrea egyetemi tanár
Halász Gábor egyetemi tanár
Köteles Ferenc egyetemi tanár
Szabó Attila egyetemi tanár
Zsolnai Anikó egyetemi tanár
Nguyen Luu Lan Anh
habilitált egyetemi docens
Bárdos Jenő külső tag, MTA doktor
Czachesz Erzsébet külső tag, MTA doktor
Kiss Enikő Csilla külső tag, egyetemi tanár
Molnár Márk külső tag, MTA doktor
Horváth H. Attila póttag, egyetemi tanár
2019.01.03.