Tanári mesterszak záróvizsga

Tanári mesterszak záróvizsga (TO -Tanárképzés)

A PPK-n szervezett tanári mesterszakos záróvizsgára kell jelentkezni azoknak az Ftv. szerinti tanári mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak, akik tanulmányaikat 2008 és 2016 között tanári mesterszakon kezdték meg, és tanulmányaikat az adott félévben kívánják befejezni. Ebben az esetben a szakterülettől, tagozattól (nappali, levelező) és alapkartól függetlenül minden hallgatónak jelentkeznie kell.

 

Jelentkezés a záróvizsgára

Záróvizsgára csak a Neptun rendszerben lehet jelentkezni.

A jelentkezés határideje: őszi félévben október 15., tavaszi félévben március 15.

A vizsgára a Neptunban, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, kérvény (jelentkezési lap) leadásával lehet jelentkezni. Kérvényeket leadni az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet a Kitöltendő kérvények fülön (ugyanott, ahol a félév eleji regisztráció is elvégezhető). Minden hallgató csak a saját képzéséhez tartozó vizsga jelentkezési lapját éri el a Neptunban. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A jelentkezési lapon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek a vizsgára vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie. (Ha ezek közül véletlenül hibás valami, különösen az elérhetőségei, akkor a Saját adatok menüpont alatt javíthatja.) A véglegesített jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg automatikusan, mely a jelentkezés befogadása után „Elfogadva” státuszra fog változni.

FIGYELEM!

 • A jelentkezési lap a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le, az érvényességi idő vége után a kérvény adatlapja nem lesz többé elérhető. A határidő után csak külön – papíron benyújtott – kérvénnyel, külön szolgáltatási díj (3500 Ft) befizetése mellett lehet jelentkezni vizsgára.
 • A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti.
 • A leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható!
 • A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál.

A záróvizsga részei:

- a tanulmány bemutatása és védése (azon hallgatók esetében, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit),

- portfólió bemutatása és védése,

- a szakterület(ek)hez kapcsolódó szakpedagógiá(k)ból szóbeli felelet, tételsor alapján.

A záróvizsgát kétmodulos képzés esetén egy vagy két részben lehet lebonyolítani. A szakdolgozat mindkét részének védését és a tanulmányhoz kapcsolódó témájú szakmódszertani vizsgát együtt kell letenni, ettől időben elválasztva lehet megszervezni a másik szakterület szakmódszertani vizsgáját. Az utolsó félév vizsgáinak időpontját minden modul esetében úgy kell kijelölni, hogy azok a vizsgaidőszak 4. hetének végéig befejeződjenek.

A záróvizsgák időszaka várhatóan a vizsgaidőszak utolsó két hete. A végleges vizsgabeosztás közzétételéről az Oktatásszervezési Iroda e-mailben értesíti a hallgatókat őszi félévben legkésőbb január 5-ig, tavaszi félévben legkésőbb június 5-ig. 

 

A tanári szakdolgozat két részből áll, egy tanulmányból és egy portfólióból. Tanulmányt azon hallgatóknak kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit, portfóliót viszont minden hallgatónak kell készítenie.

A szakdolgozat tanulmány részét egy kötött és egy fűzött példányban, illetve* elektronikus formában kell benyújtani őszi félévben november 20-ig, tavaszi félévben április 20-ig. A fűzött példányt a PPK Tanulmányi Hivatalának Információs Irodájában (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.), a bekötöttet a modulfelelős karon (a PPK esetében szintén a PPK TH Információs Irodában). Elektronikus formában (pdf fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus felületre kell feltölteni.

A szakdolgozat portfólió részét nyomtatott és* elektronikus formában is be kell nyújtani őszi félévben december 15-ig, tavaszi félévben május 15-ig. A nyomtatott példányt a PPK TH Információs Irodában (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.) kell leadni. Elektronikus formában (pdf fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus felületre kell feltölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mind a tanulmány, mind pedig a portfólió nyomtatott példányait személyesen kell benyújtani az Információs Irodában, átvételi ív aláírásával (esetleg meghatalmazott által). Postai vagy egyéb úton való benyújtást nem áll módunkban elfogadni.

A szakdolgozat tanulmány részének értékelését őszi félévben december 15-től, tavaszi félévben május 15-től; portfólió részének értékelését pedig őszi félévben január 10-től, tavaszi félévben június 10-től vehetik át a hallgatók az Információs Irodában. A bírálat elkészültéről külön e-mailben értesítjük.

*A 2019/20-as tavaszi félévtől kezdve a szakdolgozatokat nyomtatott formában nem kell benyújtani, a nyomtatott formában történő benyújtást a Neptunba való feltöltés váltja fel, illetve a bírálatot is a Neptunba töltik fel az oktatók.

 

A záróvizsga-jelentkezés szabályos visszavonására őszi félévben december 15-ig, tavaszi félévben május 15-ig van lehetőség. Ha valamely hallgató e határidőig a jelentkezését nem vonja vissza, de a záróvizsgán mégsem vesz részt, az újabb, leghamarabb a következő vizsgaidőszakban zajló záróvizsga megszervezésének költsége 10.000 Ft.

A záróvizsgák helyszíne az informatikatanári modul esetében az IK, a többi modul esetében a PPK.

 

Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató,

 • aki nem jelentkezett záróvizsgára,
 • aki nem adta le tanulmányát vagy portfólióját,
 • akinek tanulmányának bírálata vagy portfóliójának értékelése elégtelen vagy nincsen,
 • akinek nincs abszolutóriuma,
 • akinek díjtartozása, könyvtári vagy eszköztartozása van.

Javasoljuk, hogy tanulmányi előadójával előzetesen egyeztessen az abszolutóriumról. Az abszolutóriumot az alapkar Tanulmányi Hivatala a vonatkozó szabályzat szerint a záróvizsgát megelőző 3. munkanapig állítja ki. A díjtartozást, könyvtári- és eszköztartozást szintén az alapkari Tanulmányi Hivatal ellenőrzi, a kari szokásoknak megfelelően.

A tanári mesterszakos hallgatók az oklevelüket az alapkarnak megfelelő kari diplomaosztón vehetik át.

A szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos eljárásrendek honlapunkon elérhetőek, kérjük, hogy szíveskedjen tájékozódni ezen dokumentumokból is.

A záróvizsga eredményének számítása

A három (ill. két szaktárgy esetén négy) vizsgarész külön-külön kap érdemjegyet. A tanári záróvizsga összesített érdemjegyét az alábbi részérdemjegyek egyenlő súllyal való átlagolásával számítjuk ki (csak az összegzés és osztás után kell kerekíteni). Részérdemjegyek:

 1. a tanulmány bírálója és a portfólió értékelője által adott érdemjegyek átlaga;
 2. a tanulmány, valamint a portfólió bemutatására és védésére kapott egy-egy jegy átlaga (értékelője a tanári záróvizsga bizottsága);
 3. a szakmódszertani szóbeli vizsga érdemjegye, két szakterület esetén a két felelet érdemjegyének átlaga (értékelője a tanári záróvizsga bizottsága).

Ha a 2. vagy a 3. részérdemjegy közül bármelyik elégtelen, akkor a záróvizsga is elégtelen. A – leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban tett – ismételt záróvizsga során az elégtelennel minősített vizsgarész elégtelen komponensét kell csak megismételni.


Az oklevél minősítése

A tanári oklevél minősítése az alábbi jegyek két tizedesjegyre kiszámított átlageredménye alapján történik:

 • az egy vagy két szakterületi modulzáró vizsga,
 • a pedagógia-pszichológia szigorlat,
 • a tanári záróvizsga összesített érdemjegye, valamint
 • az iskolai gyakorlatokra kapott jegyekből számolt átlag (melynek számítása: a szaktárgyi tanítási gyakorlatok jegyeinek valamint az egyéni szakmai gyakorlatra kapott jegyek átlaga).

Ha a képzési kimeneti követelmények alapján valamelyik elem hiányzik, akkor a fentiekben felsorolt többi jegy átlaga.


2018.10.02.