Társadalmi befogadás tanulmányok MA

2023.12.20.
Társadalmi befogadás tanulmányok MA

Vonzanak más kultúrák? Szeretnél sikeresen boldogulni a sokszínű, globális világban? Szeretnél nemzetközi környezetben dolgozni? Szeretnél tenni a kisebbségek és a többség együttműködéséért vagy többet tudni a társadalmi integráció kérdéseiről, nehézségeiről? Válaszd az ELTE PPK társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szakot – nappali vagy levelező tagozaton, ahol interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretekre és gyakorlati készségekre tehetsz szert!

Ezen a szakon Magyarországon csak az ELTE PPK-n lehet tanulni!

Olvasd el képzést bemutató cikkünket!>>>

Bemeneti feltételek

A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 16/A. §-a alapján a hivatalos kiadványként közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint meghatározottak. Ennek elérhetősége ezen a linken található. Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 

A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: a pszichológia, a pedagógia, a gyógypedagógia, a szociológia alapképzési szak. Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni felvételi döntés meghozataláig, nincsen szükség előzetes kreditvizsgálatra.

B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell fogadnunk.
B1) Feltételekkel elfogadott, elsősorban javasolt alapképzési szakok: a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a politológia, a nemzetközi tanulmányok, a kommunikáció és médiatudomány, a bölcsészettudomány képzési területről a közösségszervezés, a szabad bölcsészet, a történelem, romológia, a pedagógusképzés képzési területről az óvodapedagógus, a tanító alapképzési szak. 
B2) A felsoroltakon kívül is elfogadható – azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A B) pontban felsorolt szakok esetében a korábbi tanulmányok alapján be kell mutatni 15 kreditnyi ismeretet a következő témakörökben: pszichológia, pedagógia, kutatásmódszertan, szociológia, kommunikációelmélet, antropológia, kultúratudomány.

A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk megállapítani, melyet Önnek kell kezdeményeznie a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével.

Beküldési határidő: 2024. március 31.

A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia.

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetése
Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését. 
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésén túl olvassa el figyelmesen a felvi.hu „Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése” című fejezetét is.


Beküldendő dokumentumok

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ezek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. 

2024. február 15-ig: 

Szakmai önéletrajz és motivációs levél ("motivációs levél/önéletrajz" jogcímre egyben kérjük feltölteni a két dokumentumot)

 1. Szakmai önéletrajz: nincsen terjedelmi, formai megkötés. 
 2. Motivációs levél: 2 oldal egyes sortávolsággal, tartalma: 
 • rövid bemutatkozás; 
 • a szakhoz, területhez kapcsolódó korábbi tanulmányok (akár olvasmányok) és szakmai, illetve önkéntes tapasztalatok, aktivitások bemutatása; 
 • speciális érdeklődések, előzetes szakmai tervek, elképzelések a 2 éves program alatt, céljai, tervei a végzettség megszerzését követően.

Végső hiánypótlási határidő, 2024. július 10-ig:
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát 2024. február 15.  után kapja kézhez. 
A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket hiánypótlásra fogjuk felszólítani.

A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Vonalhúzás várható időpontja: 2024. július 24.


Pontszámítás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 százalékát eléri.
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt.

Legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

1. Oklevél minősítése (legfeljebb 30 pont): az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számítandó a következők szerint: 
- jeles (5) vagy jó (4) minősítésű oklevél = 30 pont, 
- közepes (3) minősítésű oklevél = 20 pont, 
- elégséges (2): 0 pont.

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. A végső hiánypótlási határidő 2024. július 10.

2. Szakmai önéletrajz és motivációs levél (legfeljebb 30-30 pont) lásd. Beküldendő dokumentumoknál.

3. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): 
- az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5 pont, 
- angol nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5 pont (más nyelvért, vagy más szintű nyelvvizsgáért nem jár többletpont), 
- magyarországi pszichológia OTDK első három helyezettje, illetve a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 pont.


A képzés bemutatása

A képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Munkarend: nappali és levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött, eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve, legfeljebb hetente péntek délután és/vagy szombaton kerül sor.

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 375.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles társadalmi befogadás tanácsadó.

Társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szakon angol nyelvű olvasási készség erősen ajánlott a szak elvégzéséhez.

A képzés tanterveit innen töltheti le.

2023-as felvételi ponthatárok:
Budapest MNA - 76
Budapest MNK – nem indult
Budapest MLA - 57
Budapest MLK - 77

A képzés célja
Hallgatóink átfogó tudást szerezhetnek a kulturális és kultúraközi pszichológia és pedagógia, valamint a kapcsolódó tudományágak terén. Képzésünk az elméleti ismeretek mellett hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretek átadására is: a négy félév során számos tréningen, valamint iskolai és szakmai gyakorlaton vehetnek majd részt. Az itt szerzett kompetenciák révén tudatosan fogják kezelni a társadalmakban megjelenő értékek sokféleségét, és képesek lesznek elősegíteni a különböző kulturális háttérrel rendelkezők és a különféle kisebbségi és többségi csoportok együttműködését. Elemezni tudják majd az előítéletek társadalmi okait, és aktívan hozzájárulhatnak a társadalmi egyenlőséget szolgáló törekvésekhez.
 
Főbb tárgyak:

 • a kultúra fogalma, dimenziói
 • a multikulturalizmus kialakulása és a multikulturális elméletek kritikái
 • kisebbségi, többségi és nemi identitások
 • az emberi és a kisebbségi jogok
 • előítéletek és ideológiák
 • társas viselkedés és gyermekfejlődés különböző kultúrákban 
 • kultúrközi viszonyok pszichológiája 
 • szervezeti diverzitás, társadalmi felelősségvállalás
 • diverzitás kezelése az oktatási rendszerekben
 • kvalitatív és kvantitatív kutatásmódszertani alapismeretek
 • művészet, oktatás és interkulturalitás
 • tanácsadás módszerei 

Diploma után

Nagy a hiány olyan elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberekből, akik értik a különböző kultúrájú emberek és csoportok közötti konfliktusokat, és képesek eredményesen hozzájárulni ezek megoldásához. A szak elvégzésével megtanulhatják, miként aknázzák ki a kultúrák találkozásában rejlő lehetőségeket és pozitívumokat. Interkulturális kérdésekben jártas szakemberként elhelyezkedhetnek a közigazgatásban, egyetemeken és más oktatási intézményekben, civil szervezeteknél, a médiában vagy nemzetközi vállalatoknál és szervezeteknél.

Az interkulturális pszichológiai és pedagógiai ismeretek birtokában a diploma megszerzése után lehetőség van a pszichológiai vagy a neveléstudományi doktori képzésbe való bekapcsolódásra vagy a kar szakirányú továbbképzéseiben való részvételre.


Tájékoztató videók