Neveléstudomány MA

2023.12.20.
Neveléstudomány MA
Az ELTE PPK neveléstudomány mesterképzési szak Neked való,
 • ha már rendelkezel hasonló vagy kapcsolódó tudományterületen szerzett alapszakos végzettséggel, tájékozott vagy a neveléstudomány és a nevelés gyakorlatának világában, és ezen a területen szeretnéd továbbfejleszteni magad;
 • ha szervező, irányító, kutatói tevékenységgel szeretnéd segíteni a neveléstudomány és a köznevelés fejlődését;
 • ha pedagógiai stratégiai döntések megalapozójaként, programfejlesztőként szeretnél dolgozni.

Bemeneti feltételek

A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 16/A. §-a alapján a hivatalos kiadványként közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint meghatározottak. Ennek elérhetősége ezen a linken található. Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 

A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni felvételi döntés meghozataláig, nincsen szükség előzetes kreditvizsgálatra.

B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell fogadnunk. 
Feltételekkel elfogadott alapképzési szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezen szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk megállapítani, melyet Önnek kell kezdeményeznie a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével.

Beküldési határidő: 2024. március 31.

A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia.

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetése
Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését. 
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésén túl olvassa el figyelmesen a felvi.hu „Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése” című fejezetét is.


Beküldendő dokumentumok

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ezek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. A kötelezően beküldendő dokumentumok részben a felvételi vizsgák szervezéséhez, részben a bemeneti feltételek ellenőrzéséhez szükségesek.

2024. február 15-ig: 

 • szakmai önéletrajz (önálló pontszámmal nem értékelt)
 • motivációs levél.

"motivációs levél/önéletrajz" jogcímre kérjük feltölteni a két dokumentumot

Végső hiánypótlási határidő, 2024. július 10-ig:
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát 2024. február 15.  után kapja kézhez. 
A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket hiánypótlásra fogjuk felszólítani.
A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. A végső hiánypótlási határidő 2024. július 10.

A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Vonalhúzás várható időpontja: 2024. július 24.


Pontszámítás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 százalékát eléri.
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt.

Legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

1. Beadott írásbeli munkák (legfeljebb 90 pont):
A motivációs levél értékelési szempontjai:
- személyes motiváció, elkötelezettség (20 pont),
- reflexió a korábbi fejlődésre (20 pont),
- szakmai tudása és kompetenciái, amivel rendelkezik (20 pont),
- szakmai tudás és kompetencia, amiben fejlődni kíván (20 pont),
- levél stílusa, formája (10 pont)

2. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): 
- az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 10 többletpont.


A képzés bemutatása

A képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Munkarend: nappali és esti

Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti rendszerességgel, általában pénteki és szombati napokon.

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 375.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész.

A képzés tanterveit innen töltheti le.

2023-as felvételi ponthatárok:
Budapest MNA - 83
Budapest MNK – nem indult
Budapest MEA - 81
Budapest MEK – 81 

A képzés célja
A képzés elvégzésével olyan szakemberré válhatnak, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek lesznek a köznevelésben és a felsőoktatásban, valamint az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetésben, a kutatás és a fejlesztés terén szakmai feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni.


Specializációk

A kora gyermekkor pedagógiája specializáción (nappali és esti munkarendben) végzettek teljes körű ismerettel rendelkeznek a kora gyermekkori fejlődés biológiai és pszichológiai alapjairól, intézményi hátteréről, nevelési kérdéseiről és módszertani sajátosságairól. A specializáció elvégzésével felkészültté válnak a pedagógusok munkájának támogatására, egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére, nevelésére vonatkozó programok kialakítására, a megvalósításban való közreműködésre, továbbá a kora gyermekkori pedagógiai kutatások elvégzésére.

Az intézményfejlesztés specializáción (esti munkarendben) végzettek felkészültek az intézményfejlesztéshez kapcsolódó elemzések, vizsgálatok megtervezésére, lebonyolítására és a kapott eredmények értékelésére, fejlesztési és minőségirányítási folyamatokba történő becsatornázására. A végzettek megértik a pedagógiai tanácsadás, mentorálás és a programfejlesztés korszerű módszereit, és képesek lesznek e módszereket az oktatási intézmények sajátos feladataihoz igazodó fejlesztő tevékenység során alkalmazni. Tekintettel arra, hogy képzésünket a tudomány fejlődésével, a világ változásával összhangban, a hallgatói és munkaerőpiaci visszajelzésekre is tekintettel folyamatosan fejlesztjük ezért az egyes specializációk tartalma is megújul. Az intézményfejlesztés specializáción ez azzal is jár, hogy előreláthatóan új, „Oktatásmenedzsment és oktatásfejlesztés” névvel indul majd a szeptemberben kezdődő tanévben.

A neveléstudomány mesterszakon a jelentkezők a beiratkozás előtt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében, az intézmény honlapján közzétett módon választanak specializációt. A specializációválasztás a felvettek létszámára és választására figyelemmel, de az adott specializációra való túljelentkezés esetén a felvételi eredmények szerinti rangsor alapján történik. A specializációk neveléstudomány mesterképzési szakon 15 fő feletti jelentkező esetén indulnak el.


Diploma után

A végzettek diploma birtokában elhelyezkedhetnek

 • kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,
 • referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél,
 • referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,
 • állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársaként.

A mesterképzés elvégzésével lehetőség lesz bekapcsolódni a Neveléstudományi Doktori Iskola PhD-képzésbe, de bővítheti tudását szakirányú továbbképzéseinken is.


Tájékoztató videók