Regisztráció és az igazolás módja

A regisztráció módja

A speciális szükségletű hallgató segítésének feltétele a regisztráció, valamint a segítés adott formája iránti igény jelzése. A regisztráció során a kari fogyatékosügyi koordinátorral, Solymosi Katalinnal egy személyes beszélgetés keretében lehet egyeztetni a támogatási szükséglet formáit. Időpontot az eselyegyenloseg@ppk.elte.hu címen lehet egyeztetni.

Regisztráció bármikor lehetséges, de célszerű még a tanévkezdés elején megtenni. Annak a hallgatónak azonban, aki már az első, őszi szemeszterben is élni kíván a kurzusokra való bejutásnál az előnyben részesítés jogával, már a beiratkozás során, legkésőbb a rangsorolásos tárgyfelvétel vége előtt két nappal regisztrálnia kell, különben csak a későbbi félévekre tudja érvényesíteni ezt a kedvezményt. A beiratkozáskor a koordinátor az aktuális évi tájékoztatóban megadott időpontban és helyszínen fogad regisztráció céljából a Kazinczy utcai épület 209-es szobájában.

2019-ben a regisztráció időpontja a beiratkozáskor: augusztus 30-án, szeptember 2-án és szeptember 4-én, 10.00 és 12.00 óra között. Regisztrációra ettől eltérő, e-mailben egyeztetett időpontban is van lehetőség. Írjanak levelet az eselyegyenloseg@ppk.elte.hu címre, a levél tárgyába írják be a regisztráció szót és a saját nevüket. A fogyatékosságot igazoló szakvéleményt is csatolják a leveléhez szkennelve vagy fotózva, ezzel megkönnyítve a regisztráció menetét.

A 2019. őszi félévben – a beiratkozási időponton kívül – a kari koordinátorral konzultációra, regisztrációra egyedileg lehet időpontot egyeztetni e-mailben (eselyegyenloseg@ppk.elte.hu).

A regisztrációra hozzák magukkal a speciális szükségletet igazoló szakértői véleményt! A regisztrációhoz szükséges még a regisztrációs adatlap, ezt a koordinátorral közösen töltik ki a regisztráció alkalmával.

A speciális szükséglet igazolása kizárólag az alábbi szakértői véleményekkel lehetséges

Fogyatékosság esetében

  • ha a hallgató fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a közoktatási tanulmányai alatt is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a megyei/fővárosi pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel;

  • ha a fogyatékosságot később állapították meg, vagy korábban is fennállt, de a hallgató nem rendelkezik a pedagógiai szakszolgálati intézmény igazolásával, – diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia kivételével – a lakóhely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatal mint rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakvéleményével;

  • diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatalának szakvéleményével (ld. 327/2011. /XII. 29./ Korm. rendelet 2. § /5/);

  • külföldi állampolgárságú hallgató esetében a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes ország szakértői szervezete vagy bizottsága által kibocsátott, eredeti szakvéleménnyel, valamint – ha nem magyar vagy angol nyelvű – annak magyar vagy angol nyelvű hiteles fordításával. A kari koordinátor szükség esetén megkéri a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakterületileg illetékes intézetének véleményét, amely indokolt esetben személyes vizsgálatot is elrendelhet véleményének kialakításához.

Tartós orvosi kezelésre szoruló esetében

  • szakorvosi igazolás vagy a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei kormányhivatal mint rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleménye szükséges.

Az igazolásnak minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság vagy betegség megnevezését (BNO kódját), súlyosságát vagy az egészségkárosodás mértékét, végleges vagy időszakos voltát. Amennyiben a szakvélemény felülvizsgálati időpontot határoz meg, az igazolás érvényességének lejárta után új igazolást szükséges benyújtani.

2019.07.24.