Doktori fokozatszerzési eljárás

az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere előtt 3 éves doktori képzést megkezdő, abszolvált doktoranduszok számára

A 2013-as Egyetemi doktori szabályzat alapján

Doktori fokozatszerzési eljárásra szeptember 1. és május 31. között lehet jelentkezni. A jelentkezést személyesen lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában ügyfélfogadási időben.

A doktorjelölti jogviszony két naptári évig tart. A jelentkezés Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács általi elfogadásának napjától számított két naptári éven belül a doktorjelölt szigorlatot tesz, a kutatóhelyi vitán részt vesz, valamint benyújtja disszertációját. A disszertáció megvédése eshet a két naptári éven kívülre is.

Jelentkezési lap doktori eljárás indításához
Nyilatkozat doktori eljárás indításához
Doktori fokozatszerzési eljárás elindításához benyújtandó dokumentumok listája
Ellenőrző lap fokozatszerzési eljárási kérelem benyújtásához
Tájékoztató az publikációs lista készítéséhez az MTMT használatáról

A fokozatszerzési eljárás indítási díja 30.000 Ft.

Az összeget az ELTE által erre a célra kiadott csekken, a fokozatszerzési eljárásra jelentkezés előtt kell befizetni. Csekk az Oktatásszervezési Irodán igényelhető.

A fokozatszerzési eljárás díja 130.000 Ft.

Az összeget a jogviszony létrejöttét követően, a Neptunban kell befizetni.

Tájékoztató az eljárási díj befizetéséről

A doktori szigorlatra írásban, a szigorlati jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amennyiben Ön már doktorjelölt. A jelentkezési lapot az Oktatásszervezési Irodába kell eljuttatni. A doktorjelöltet az Oktatásszervezési Iroda a szigorlat napjáról azt megelőzően két héttel írásban értesíti.

Szigorlati jelentkezési lap

A doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a doktori iskola tudományos tanácskozást (kutatóhelyi vita, műhelyvita) szervez.

A doktori disszertációt és mellékleteit személyesen lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában ügyfélfogadási időben.

A doktori értekezés terjedelméről és formai követelményeiről a PPK Kari doktori szabályzatának [2013] 32. § (2) bekezdése rendelkezik.

A doktori disszertáció benyújtása
DOI azonosító igénylése

A disszertáció benyújtása után a két hivatalos bíráló két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy teljesültek-e a doktori fokozat megszerzésének feltételei és javasolja-e az értekezés kitűzését nyilvános vitára. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományági doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a doktori eljárást a tudományági doktori tanács megszünteti.

A tudományági doktori tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 15 napon túl, de 60 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és az augusztus hónapok nem számítanak be. A jelölt a bírálatokat a vita előtt legalább 15 nappal kézhez kapja, és azokra a vita előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.

A jelölt a nyilvános vita keretében ismertetheti értekezésének (munkájának) téziseit, vagy fenntarthatja a kiküldött tézisekben foglaltakat, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita során arról is meg kell győződni, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és a pályázó saját eredményei. A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről.

A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a jelölt doktori szigorlatának és értekezésének minősítése nem “insufficienter”, és a nyilvános vita is sikeres, a tudományági doktori tanács javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére az Egyetemi Doktori Tanácsnak. A fokozat minősítése – a kari doktori szabályzatban meghatározott értékelési szabályok és pontozás szerint – summa cum laude, cum laude vagy rite lehet. A fokozat odaítéléséről és a doktori oklevél átvételéről az Egyetemi Doktori Tanács értesíti a jelöltet.


az ELTE PPK doktori iskolái által kiadott abszolutóriummal NEM rendelkező jelöltek számára

A 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján

2016. szeptember 1-jétől a doktori képzés átalakításával az önálló fokozatszerzési eljárás lehetősége megszűnt azon jelentkezők számára, akik az ELTE doktori iskoláiban nem szereztek abszolutóriumot. (Más felsőoktatási intézményben szerzett doktori abszolutórium nem vehető figyelembe a jelentkezés során.) Számukra az új, 8 féléves doktori képzésbe történő bekapcsolódással van lehetőség a doktori fokozat megszerzésére. Esetükben a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik. A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

A komplex vizsgára és a doktori fokozat megszerzésére előzetes doktori képzés nélkül az jelentkezhet, aki a diplomáját a jelentkezést megelőzően legalább öt évvel korábban szerezte, megfelel a doktori iskolába való felvétel feltételeinek, és szakmai, tudományos tevékenysége alapján megállapítható, hogy munkássága megfelel az adott doktori program képzési tervében legalább a képzési és kutatási szakaszra előírt követelményeknek. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Doktori fokozatszerzésre – és komplex vizsgára – jelentkezés az ELTE PPK doktori iskolájában folytatott előzetes doktori képzés nélkül
Jelentkezési lap komplex vizsgára
Jelentkezési lap bírálati eljárás indításához


az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere után 2+2 éves doktori képzést megkezdő, abszolvált doktoranduszok számára

A 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.

A doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a doktori iskola tudományos tanácskozást (kutatóhelyi vita, műhelyvita) szervez. A műhelyvita időpontját úgy kell kijelölni, hogy a disszertáció benyújtásáig elégséges idő maradjon az elhangzott javaslatok figyelembevételére.

A bírálati eljárás megindítására irányuló kérelmet az alábbi formanyomtatványon, írásban lehet benyújtani személyesen az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában ügyfélfogadási időben. A bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le.

Jelentkezési lap bírálati eljárás megindításához
Nyilatkozat bírálati eljárás megindításához
Bírálati eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok listája
Ellenőrző lap bírálati eljárás megindításához
Tájékoztató az publikációs lista készítéséhez az MTMT használatáról
DOI azonosító igénylése
Adatlap DOI azonosító igényléséhez

A doktori értekezés terjedelméről és formai követelményeiről a PPK Kari doktori szabályzatának [2016] 30. § (2) bekezdése rendelkezik.

A bírálati eljárás megindításáról szóló kérelemről a tudományági doktori tanács dönt. A kérelem elfogadásával egyidejűleg a tudományági doktori tanács dönt a bírálóbizottság tagjairól és a hivatalos bírálókról. A két hivatalos bíráló a tudományági doktori tanács felkérésére két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy teljesültek-e a doktori fokozat megszerzésének feltételei és javasolja-e az értekezés kitűzését nyilvános vitára. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományági doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a bírálati eljárást a tudományági doktori tanács megszünteti.

A tudományági doktori tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 15 napon túl, de 60 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és az augusztus hónapok nem számítanak be. A doktorandusz a bírálatokat a vita előtt legalább 15 nappal kézhez kapja, és azokra a vita előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.

A doktorandusz a nyilvános vita keretében ismertetheti értekezésének téziseit, vagy fenntarthatja a kiküldött tézisekben foglaltakat, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita során arról is meg kell győződni, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és a pályázó saját eredményei. A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről.

A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a doktori értekezés és a nyilvános vitán a doktorandusz teljesítményének minősítése nem “insufficienter”, a tudományági doktori tanács javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére az Egyetemi Doktori Tanácsnak. A fokozat minősítése – a kari doktori szabályzatban meghatározott értékelési szabályok és pontozás szerint – summa cum laude, cum laude vagy rite lehet.


2018.11.28.