Kari Minőségfejlesztési Projekt

minőségfejlesztés fogalma azt a folyamatot jelöli, amely során a felelős szereplők és az érintett felek egymással párbeszédet folytatva meghatározzákaz adott téma tekintetében a jó minőség kritériumait, célokat tűznek ki, később pedig értékelik, milyen mértékben sikerült a célokat teljesíteni, a kliensek elvárásainak megfelelni, a kívánt minőséget elérni. A tanulságok alapján szinte mindig van mód a korrekcióra, így megteremtődnek a reflexióra épülő folyamatos szervezeti tanulás feltételei. A minőségfejlesztés elsősorban a felelős szereplők tudatos és hosszú távú közös tanulása. E közös tanulásközben a résztvevők párbeszéde, tényekkel informált  (evidence informed) dialógusa során formálódik az adott kontextusban megvalósítható minőség.

(Készült Szabó Judit Ágnes “A dialógus alapú minőségfejlesztés” c. írásának felhasználásával.)

Minőségfejlesztési projekt a PPK-n

A kar vezetése a kari IFT-ben célul tűzte ki, hogy megerősíti a minőségközpontú működést. A minőségről való gondolkodás előmozdítása érdekében támogatja azt a munkát, amelyben a közös gondolkodás eredményeként a kar vezetése egy kiérlelt minőségkoncepció mellett kötelezheti el magát.

Bár az egyetem rendelkezik minőségfejlesztési dokumentumokkal, a kar minőségfejlesztési rendszerének kialakításához ez nem nyújt kellő támpontot, így a munka több, mint az egyetem gyakorlatának egyszerű átvétele.

A minőségfejlesztési törekvések középpontjába, a nemzetközi trendeknek megfelelően, a tanulás-tanítás minőségét állítottuk. Ez erősítheti a kar  felsőoktatás-pedagógiai  tudását és presztízsét. A PPK hosszabb távú pozícionálása megkívánja, hogy, a tanulás-tanítás minősége – a képzés PPK-s minősége – benchmark lehessen Magyarországon. Ezt leginkább a képzési programok világán keresztül szeretnénk megragadni. Ez a fókusz lehetőséget teremt a kari funkciók egyéb kérdéseinek a tárgyalására is (elsősorban a képzési fókuszhoz kapcsolódóan).

A projekt a kar vezetésének felkérése és az alábbi minőségügyi szándék-nyilatkozat elfogadásával indult 2012 őszén.

Minőségügyi szándéknyilatkozat

Az ELTE PPK vezetése egyértelműen elkötelezi magát a mellett, hogy a benne dolgozók tevékenységüket az elérhető legjobb tudásra építve végezzék. A munkát úgy szervezi meg, hogy a tanulás-tanítás, az ezt támogató kutatás és a társadalmi kapcsolatok területén, valamint az intézmény gazdasági működése során a munkát az eredményesség, hatékonyság és méltányosság jellemezze, törekedve az érintettek minőség iránti igényeinek teljes körű kielégítésére.

Az egyetemi munka minőségi követelményeinek meghatározását és érvényesítését folyamatos önértékelésre épülő reflektív szervezeti tanulás kell, hogy jellemezze. E cél elérése érdekében párbeszédet kezdeményezünk a kar szervezetein belül és azok között. A közös gondolkodással megszilárdítjuk az érintettek széles partnerségére épülő kari minőségkultúra alapjait.  Minőségügyi szerveződéseket hozunk létre, és gondoskodunk arról, hogy a minőség szempontjából meghatározó tényezőket, így főként a felhasznált tudást, a szervezeti megoldásokat, működési folyamatokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és a tapasztalatok alapján továbbfejlesszük.

Mindezzel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy a PPK az ELTE és a magyar felsőoktatás elismert intézményévé váljon. Intézményünk meghatározó szerepet kíván játszani a nevelés, a tanulás-tanítás támogatásának minden szintjén, így a felsőoktatás-pedagógia térnyerésének előmozdításában is.

A kar minőségüggyel kapcsolatos feladatainak megtervezésére, koordinálására és a folyamatos (ön)értékelésen alapuló fejlesztésére a Kari Minőségügyi Koordinációs Csoportot (KOOCS) hozott létre. A szerveződés célja, hogy:

A koordinációs csoport tagjai:

A projekt előkészítő szakasza:

2012. ősz – 2013. ősz

A projekt második szakasza:

2013. tél – 2014. tavasz:

Ebben a szakaszban a tanulás- tanítás minősége szempontjából kulcsfontosságú, az előkészítő szakasz során meghatározott témák alapján a kar intézeteinek  oktatóiból és hallgatóiból álló munkacsoportokban folyik a munka. Elkészül témacsoportonként egy SWOT-analízis, reményeink szerint lesznek indikátorok, és ajánlást / javaslatot tudunk tenni a minőségfejlesztési rendszer kiépítése számára. Januárban sor kerül az eredmények bemutatására, a kari vezetéssel történő megbeszélésre.

Ezen a ponton lehetőség nyílik, hogy a kar vezetése döntést hozzon azokról a területekről, amelyek mentén minőségfejlesztési terv készülhet, és intézkedéseket határozhatunk meg.

A feladatcsoportok munkájához támogatást nyújtanak a Minőségbiztosítási Bizottság méréseinek eredményei (oktatói és hallgatói elégedettség vizsgálat) , KOOCS tagjai, a kari minőségfejlesztés korábbi eredményei, dokumentumai (Minőségügyi Szándéknyilatkozat, a World Café összefoglalója, a jubileumi asztaltársaságok összefoglalói, a szakfelelősök megbeszélésének összefoglalója, valamint a Felsőoktatás-pedagógia szakirányos hallgatók munkái).

A munkacsoportok a 2. félévben is folytatják a munkát. Megkezdődik a rendszerépítés, a Minőségügyi Kézikönyv kidolgozása.

A projekt harmadik szakasza:

2014. ősz – 2015. tavasz:

2015.11.16.