Program, tanterv - Pszichológia MA

A képzés célja

Olyan gyakorlati és tudós szakembereket képzünk, akik az egészségügyben, a terápiás helyzetekben, a gazdaságban, a közéletben, a civilek között és versenyszféra területén önállóan képesek a humán erőforrások (egyének és szervezetek) fejlesztésére, hatékonyságuk növelésére, működésük optimalizálására. Az itt szerzett, gyakorlatorientált tudással alkalmassá válsz sokak képzésére, egészségük fejlesztésére, hatékony működésük elősegítésére.

Megszerezhető szakképzettség: okleveles pszichológus
Képzési idő: 4 félév

A képzés tanterve.

 

Specializációk

Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció

A tipikus és az atipikus fejlődés területén korszerű elméleti és módszertani tudás nyújt átfogó diagnosztikai munka, terápia, saját kutatómunka végzéséhez gyermekekkel foglalkozó intézményekben.


Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció

Az interkulturalitást nem csupán elméletileg alapozza meg, hanem nagy hangsúlyt fektet annak gyakorlati alkalmazására is a pszichológusi mun-ka különböző területein. A hallgatók későbbi munkájuk során akár kutatóként, akár gyakorlati szakemberként hasznosítani tudják a nálunk megszerzett tudásukat; képessé válva a sokféleségben rejlő lehetőségek kreatív kiaknázására.


Klinikai és egészségpszichológia specializáció

Átfogó diagnosztikai, terápiás, klinikai kutatási ismere-tekkel bíró és széles körű módszertani jártassággal rendelkező szakembereket képez, akik a pszichológia tudományának tudásanyagát képesek az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés szolgálatába állítani.


Kognitív pszichológia specializáció

Hallgatói magas szinten és széles látókörben elsajátítják a modern kísérleti pszichológia, és ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletét, az ehhez kapcsolódó módszereket, és alkalmazásuk készségeit. Lehetőséget nyújt a modern fejlődéspszichológia gyakorlati és a kognitív pszichológia és neuropszichológia kutatási és/vagy gyakorlati irányaiban továbbfejlődni.


Társadalom- és szervezetpszichológia (szociálpszichológia) specializáció

Folyamatosan megújuló elméleti és a gyakorlatban is alkalmazható tudást ad a szociálpszichológia különböző területein: a kurrens tudományos kutatásokról, valamint a társadalom és a gazdaság, a közvélemény, az oktatás és a média folyamatainak szociálpszichológiai elemzéséről. Segít jártasságot és készségeket kialakítani akár az elméleti vagy alkalmazott kutatói, akár a szakértői-tanácsadói karrierhez.


Munka- és szervezetpszichológia (vezetés- és szervezetpszichológia) specializáció

Hallgatói képessé válnak a munkatársak, a vezetők, a teamek és a szervezetek eredményességének, szociális és érzelmi tőkéjének fejlesztésére a vezetés- és szervezetpszichológia modern ismeretanyagának és gyakorlati eszköz-tárának alkalmazása révén. Belső munkatársként a HR, a munkaerő- és szervezetfejlesztés területén, külső szakemberként szervezetfejlesztő, coaching- és tréningcégek munkatársaként is jól hasznosít-hatók a specializáción megszerzett kompetenciák.


Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció

Elsősorban gyakorlatban dolgozó szakembereket képez, akik diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú kliensek-kel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és iskola-pszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési és krízistanácsadás területeivel foglalkozó intézményekben képzelhető el.


2019.11.28.