Tanulmányi ügyek
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Doktori fokozatszerzési eljárás

az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere előtt 3 éves doktori képzést megkezdő, abszolvált doktoranduszok számára

a 2013-as Egyetemi doktori szabályzat alapján

Doktori fokozatszerzési eljárásra szeptember 1. és május 31. között lehet jelentkezni. A jelentkezést személyesen lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában ügyfélfogadási időben.

A doktorjelölti jogviszony két naptári évig tart. A jelentkezés Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács általi elfogadásának napjától számított két naptári éven belül a doktorjelölt szigorlatot tesz, a kutatóhelyi vitán részt vesz, valamint benyújtja disszertációját. A disszertáció megvédése eshet a két naptári éven kívülre is.

 • jelentkezési lap doktori eljárás indításához
 • nyilatkozat doktori eljárás indításához
 • doktori fokozatszerzési eljárás elindításához benyújtandó dokumentumok listája
 • ellenőrző lap fokozatszerzési eljárási kérelem benyújtásához
 • tájékoztató az publikációs lista készítéséhez az MTMT használatáról
 • A fokozatszerzési eljárás indítási díja 30.000 Ft.

  Az összeget az ELTE által erre a célra kiadott csekken, a fokozatszerzési eljárásra jelentkezés előtt kell befizetni. Csekk az Oktatásszervezési Irodán igényelhető.

  A fokozatszerzési eljárás díja 130.000 Ft.

  Az összeget a jogviszony létrejöttét követően, a Neptunban kell befizetni.

 • tájékoztató az eljárási díj befizetéséről
 • A doktori szigorlatra írásban, a szigorlati jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amennyiben Ön már doktorjelölt. A jelentkezési lapot az Oktatásszervezési Irodába kell eljuttatni. A doktorjelöltet az Oktatásszervezési Iroda a szigorlat napjáról azt megelőzően két héttel írásban értesíti.

 • szigorlati jelentkezési lap
 • A doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a doktori iskola tudományos tanácskozást (kutatóhelyi vita, műhelyvita) szervez.

  A doktori disszertációt és mellékleteit személyesen lehet benyújtani az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában ügyfélfogadási időben.

  A doktori értekezés terjedelméről és formai követelményeiről a PPK Kari doktori szabályzatának [2013] 32. § (2) bekezdése rendelkezik.

 • a doktori disszertáció benyújtása
 • DOI azonosító igénylése
 • A disszertáció benyújtása után a két hivatalos bíráló két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy teljesültek-e a doktori fokozat megszerzésének feltételei és javasolja-e az értekezés kitűzését nyilvános vitára. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományági doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a doktori eljárást a tudományági doktori tanács megszünteti.

  A tudományági doktori tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 15 napon túl, de 60 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és az augusztus hónapok nem számítanak be. A jelölt a bírálatokat a vita előtt legalább 15 nappal kézhez kapja, és azokra a vita előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.

  A jelölt a nyilvános vita keretében ismertetheti értekezésének (munkájának) téziseit, vagy fenntarthatja a kiküldött tézisekben foglaltakat, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita során arról is meg kell győződni, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és a pályázó saját eredményei. A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről.

  A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a jelölt doktori szigorlatának és értekezésének minősítése nem “insufficienter”, és a nyilvános vita is sikeres, a tudományági doktori tanács javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére az Egyetemi Doktori Tanácsnak. A fokozat minősítése – a kari doktori szabályzatban meghatározott értékelési szabályok és pontozás szerint – summa cum laude, cum laude vagy rite lehet. A fokozat odaítéléséről és a doktori oklevél átvételéről az Egyetemi Doktori Tanács értesíti a jelöltet.

  az ELTE PPK doktori iskolái által kiadott abszolutóriummal NEM rendelkező jelöltek számára

  a 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján

  2016. szeptember 1-jétől a doktori képzés átalakításával az önálló fokozatszerzési eljárás lehetősége megszűnt azon jelentkezők számára, akik az ELTE doktori iskoláiban nem szereztek abszolutóriumot. (Más felsőoktatási intézményben szerzett doktori abszolutórium nem vehető figyelembe a jelentkezés során.) Számukra az új, 8 féléves doktori képzésbe történő bekapcsolódással van lehetőség a doktori fokozat megszerzésére. Esetükben a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik. A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

  A komplex vizsgára és a doktori fokozat megszerzésére előzetes doktori képzés nélkül az jelentkezhet, aki a diplomáját a jelentkezést megelőzően legalább öt évvel korábban szerezte, megfelel a doktori iskolába való felvétel feltételeinek, és szakmai, tudományos tevékenysége alapján megállapítható, hogy munkássága megfelel az adott doktori program képzési tervében legalább a képzési és kutatási szakaszra előírt követelményeknek. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

 • doktori fokozatszerzésre – és komplex vizsgára – jelentkezés az ELTE PPK doktori iskolájában folytatott előzetes doktori képzés nélkül
 • jelentkezési lap komplex vizsgára
 • jelentkezési lap bírálati eljárás indításához
 • az ELTE PPK doktori iskoláiban 2016 szeptembere után 2+2 éves doktori képzést megkezdő, abszolvált doktoranduszok számára

  a 2016-os Egyetemi doktori szabályzat alapján

  A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.

  A doktori munkáról a benyújtása előtt az értekezés előzetes tudományos értékelésére a doktori iskola tudományos tanácskozást (kutatóhelyi vita, műhelyvita) szervez. A műhelyvita időpontját úgy kell kijelölni, hogy a disszertáció benyújtásáig elégséges idő maradjon az elhangzott javaslatok figyelembevételére.

  A bírálati eljárás megindítására irányuló kérelmet az alábbi formanyomtatványon, írásban lehet benyújtani személyesen az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodájában ügyfélfogadási időben. A bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le.

 • jelentkezési lap bírálati eljárás megindításához
 • nyilatkozat bírálati eljárás megindításához
 • bírálati eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok listája
 • ellenőrző lap bírálati eljárás megindításához
 • tájékoztató az publikációs lista készítéséhez az MTMT használatáról
 • DOI azonosító igénylése
 • adatlap DOI azonosító igényléséhez
 • A doktori értekezés terjedelméről és formai követelményeiről a PPK Kari doktori szabályzatának [2016] 30. § (2) bekezdése rendelkezik.

  A bírálati eljárás megindításáról szóló kérelemről a tudományági doktori tanács dönt. A kérelem elfogadásával egyidejűleg a tudományági doktori tanács dönt a bírálóbizottság tagjairól és a hivatalos bírálókról. A két hivatalos bíráló a tudományági doktori tanács felkérésére két hónapon belül írásos bírálatot készít az értekezésről, és nyilatkozik, hogy teljesültek-e a doktori fokozat megszerzésének feltételei és javasolja-e az értekezés kitűzését nyilvános vitára. Amennyiben az egyik bíráló javaslata nemleges, a tudományági doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér. Amennyiben az értekezés a bírálóktól két nemleges javaslatot kapott, a bírálati eljárást a tudományági doktori tanács megszünteti.

  A tudományági doktori tanács elnöke az értekezést két támogató javaslat kézhezvételét követően 15 napon túl, de 60 napon belül nyilvános vitára bocsátja. A megjelölt időszakba a július és az augusztus hónapok nem számítanak be. A doktorandusz a bírálatokat a vita előtt legalább 15 nappal kézhez kapja, és azokra a vita előtt írásban, a védés során a nyilvános vitában szóban válaszol.

  A doktorandusz a nyilvános vita keretében ismertetheti értekezésének téziseit, vagy fenntarthatja a kiküldött tézisekben foglaltakat, majd a bírálók, a bizottsági tagok és a jelenlévők észrevételeire, kérdéseire válaszol. A vita során arról is meg kell győződni, hogy a dolgozat eredményei hitelesek és a pályázó saját eredményei. A vita lezárása után a bírálóbizottság zárt ülésen, titkos szavazással dönt az értekezés minősítéséről.

  A szabályszerűen lefolytatott eljárás alapján, amennyiben a doktori értekezés és a nyilvános vitán a doktorandusz teljesítményének minősítése nem “insufficienter”, a tudományági doktori tanács javaslatot tesz a doktori fokozat odaítélésére és minősítésére az Egyetemi Doktori Tanácsnak. A fokozat minősítése – a kari doktori szabályzatban meghatározott értékelési szabályok és pontozás szerint – summa cum laude, cum laude vagy rite lehet.

  Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2019.03.22.
  Eseménynaptár
  Előző hónap a naptárban 2019 április Következő hónap a naptárban
  H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  ELTE Logo