Pszichológiai Doktori Iskola
   

Témakiírások

Az aktuális témakiírások az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

A legördülő menükből az alábbi opciók választásával érhető el az aktuális lista: 
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
doktori iskola: Pszichológiai Doktori Iskola 
jelentkezési határidő szerint: 2018

Aczél Balázs

 • Az affektusok szerepe a kognitív kontrollban
 • The role of affects in cognitive control
 • Módszertani és elméleti kutatások a Nudge elmélet kérdéseihez kapcsolódóan
 • Methodological and theoretical research on the questions of the Nudge theory

 • A nemzeti és szervezeti kultúra és leadership (a GLOBE kutatás módszertanával)

Bárdos György

 • Életmód és egészség: hogyan csökkenthetők a kockázatok
 • Life-style and health: How we can decrease the risks?

Berkics Mihály

 • A versengés szociálpszichológiája
 • Párválasztási stratégiák evolúciós pszichológiai vizsgálat
 • A társadalmi viszonyok észlelése           
 • A társadalmi viszonyok és a társadalmi-politikai rendszer észlelése és megítélése
 • The Evolutionary Psychology of Mating Strategies

Bernáth László

 • A tanulási stílust meghatározó tényezők feltárása

Czigler István

 • Automatikus vizuális információfeldolgozás: kognitív idegtudományi vizsgálatok
 • A kreativitás pszichofiziológiája
 • Automatic visual information processing: cognitive neuroscience studies
 • Psychophysiology of creativity

Demetrovics Zsolt

 • A jutalomhiányos tünetegyüttes (reward deficiency syndrome) pszichológiai vonatkozásainak vizsgálata
 • A viselkedési addikciók spektrumszemléletének vizsgálata
 • A hiperszexualitás vizsgálata
 • Az új szintetikus drogok használatának vizsgálata
 • A kémiai és viselkedési addikciók személyiségpszichológiai vizsgálata
 • A kémiai és viselkedési addikciók pszichogenetikai vizsgálata
 • Research on the psychological implications of the reward deficiency syndrome
 • Research on the spectrum approach of behavioural addictions
 • Hypersexuality
 • Research on the use of new synthetic psychoactive drugs
 • Research on substance related and behavioural addictions from a personality psychology approach
 • Psychogenetic investigation of substance related and behavioural addictions 

Dúll Andrea

 • Az épített környezet pszichológiai hatásai
 • Az ember-környezet kölcsönkapcsolat pszichológiája
 • Természet és ember környezetpszichológiai kapcsolata
 • Egészség- és betegségszínterek környezetpszichológiai vizsgálata

Ehmann Bea

 • A társas elszigeteltség hatásainak nyelvi markerei

Fábri György

 • Ideológia és közgondolkodás
 • Hivatásrendek és társadalmi percepciójuk                                                 
 • A szociális reprezentáció és a társadalmi kommunikáció

Felvinczi Katalin

 • Program értékelés: eredményesség és/vagy akkreditáció               
 • Szakpolitikai programok tervezése és értékelése, különös tekintettel a morális térben értelmezhető társadalmi problémákra
 • Programme/intervention evaluation and/or accreditation
 • Applied social psychology: evaluation of public policies and programmes with special emphasis on social problems emerging in a moral space

Futó Judit

 • A végrehajtó funkciók és az együttműködő viselkedés közti kapcsolat gyermekkorban 
 • Milyen tényezők befolyásolják a javak elosztását saját magunk és mások között kisgyermekkorban?
 • Az elektromos játékok használata és a végrehajtó funkciók összefüggései kisgyermekkorban
 • A gyermekkori pszichopatológiák összefüggése a végrehajtó funkciók működésével
 • A mindfulness meditáció hatékonysága a gyermekkori végrehajtó működések fejlesztésében
 • A játék szerepe a gyerekek végrehajtó működéseinek fejlődésében
 • Factors Effecting Young Children’s Preferences for the Distribution of Resources
 • The Relation Between Executive Functions and Cooperative Behaviour in Childhood
 • Electronic Gaming and Executive Functions in Young Children
 • Child Psychopathology and Executive Functions
 • The efficacy of mindfulness practices to foster children’s executive function skills
 • The role of play in children’s developing executive function skills

Fülöp Márta

 • Versengés és együttműködés a bevándorló közösségekben
 • A győzelem és vesztés pszichológiája fiatal és idős korban
 • Tehetség és versengés
 • A versengés személyiséglélektani és mentálhigiénés vonatkozásai
 • A destruktív versengés
 • Cooperation and competition within the immigrant community
 • Coping with winning and losing from young to old age
 • Competition and giftedness
 • The personality psychology and psychological and somatic health aspects of competition

Győri János

 • A tanulói sokféleség megjelenése a pedagógusok tanórai kommunikációjában - Módszertani fejlesztések videókutatások részére
 • Kimagasló teljesítményszintű („tehetséges”) szülők gyermekeinek személyiségfejlődése a szülői teljesítmény társas/társadalmi megítélése kontextusában
 • Developmental aspects of „gifted parents’ children” in the context of the parents’ social acknowledgement

Győri Miklós

 • Info-kommunikációs technológiák kutatási, támogatási, oktatási vagy diagnosztikus célokra történő alkalmazásának pszichológiai aspektusai atipikus fejlődésű személyeknél
 • The psychological aspects of using info-communication technologies for research, assistive, educational or diagnostic purposes in people with atypical development

Honbolygó Ferenc

 • A nyelv prozódiai jellemzőinek neurokognitív háttere
 • The neurocognitive background of prosodic features of language

Hunyady György

 • Történelmi változások és szereplőik pszichológiája
 • A társadalmi közérzet minősége és meghatározói
 • Sztereotípiák, attitűdök, előítéletek, és ezek változásai a csoportközi viszonyokban

Janacsek Karolina

 • A szekvenciatanulás hátterében álló predikciós folyamatok neurokognitív feltérképezése
 • Understanding the neurocognitive underpinnings of learning predictive relationships in event sequences

Kende Anna

 • Politikai aktivizmus és kollektív cselekvés
 • Előítéletek szociálpszichológiai vizsgálata
 • Political activism and collective action
 • Social psychological analysis of prejudice

Kim, Sunae

 • Children's selective cultural learning in multicultural families

Király Ildikó

 • Az emlékezet és az emlékezetfejlődés szerepe a szociális kompetenciák kibontakozásában
 • Tudásbázis attribúció és szerepe a hétköznapi interakciókban
 • The role of memory and memory development in emergent social competences
 • Knowledge base attribution in everyday interaction

Kiss Orhidea

 • Online tartalmak fogyasztásának pszichológiai vonatkozásai         
 • Szervezeti hatékonyság vezetéspszichológiai vonatkozásai

Kökönyei Gyöngyi

 • Érzelemszabályozás és szomatikus egészség
 • Vonás- és állapotrumináció (rágódás)

Köteles Ferenc

 • Propriocepció és testi tudatosság
 • Elekroszenzitivitás
 • Egészségféltés és egészségszorongás
 • Proprioception and body awareness
 • Electromagnetic hypersensitivity
 • Health worry and health anxiety

Kótyuk Eszter

 • Individual differences in the process of immersion in potentially addictive behaviors

 • A kognitív képességek egyéni különbségei és azok mérése
 • Measurement of and individual differences in cognitive abilities

Kovács Mónika

 • Női nemi szerep variációk és kötődés 
 • Irigykedő előítéletek és sztereotípiák
 • Szociális dominancia orientáció: kontextus és dinamika
 • Kötődés és társadalmi attitűdök
 • Nemi ideológiák, nemi sztereotípiák, nem és karrier, nem és politika
 • Az előítéletek csökkentésének lehetőségei
 • Female gender role variations and attachment
 • Envious prejudices and stereotypes 
 • Social dominance orientation: context and dynamics 
 • Attachment and social attitudes
 • Gender ideologies, gender stereotypes, gender and career, gender and politics
 • Prospects for prejudice reduction

Kőváry Zoltán

 • A kreativitás klinikai vonatkozásai

Krajcsi Attila

 • Elemi numerikus reprezentációk
 • Automatikus statisztikai elemzések és legjobb elemzési gyakorlatok
 • Basic number representations
 • Automatic statistical analysis and best data analyses practices

Logemann, Alexander

 • The role of executive functions (i.e. attention, inhibitory control) in normal and abnormal behaviour

N. Kollár Katalin

 • Iskolai társas kapcsolatok
 • Tanári pálya jellemzői, tanárkutatás

Nádasdy Zoltán

 • The development of spatial cognition and spatial consciousness
 • The role of gamma oscillations in visual perception: a VR-EEG study

Németh Dezső

 • Alvás és emlékezet kapcsolata
 • Nyelv és emlékezet
 • Implicit kogníció

Nguyen Luu Lan Anh

 • Akkulturáció és identitás
 • Nemzetközi diákok adaptációja
 • Acculturation and identity
 • Adaptation of international students

Oláh Attila

 • A megküzdési kapacitás, a boldogságteremtő képesség, a globális jóllét és a mentális egészség összefüggésének vizsgálata
 • Az erények és erősségek hatása a mentális egészség és a globális jóllét szintjének alakulására
 • A mentális egészség tüneteinek azonosítása
 • A mindfulness, a globális jóllét és a mentális egészség összefüggésének elemzése

Rácz József

 • Kvalitatív pszichológiai kutatások
 • Interpretatív fenomenológiai analízis módszer alkalmazása pszichológiai kutatásokban
 • Qualitative psychological studies
 • Applying interpretative phenomenological analysis in psychological studies

Ragó Anett

 • Magasabb rendű kognitív mechanizmusok kultúrközi összehasonlítása
 • Az Életút Interjú emlékeinek epizodikus és szemantikus elemei
 • Kategóriatanulás komplex vizuális ingerek esetén
 • A szemantikus emlékezet szerepe a vizuális események felidézésében
 • Cross-cultural examination of higher order cognitive processes
 • Semantic and episodic nature of memories in Life story Interview
 • Category learning in case of complex visual stimuli

Reinhardt Melinda

 • Perfekcionizmus
 • A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés pszichológiai és pszichoszociális vonatkozásai
 • Perfectionism
 • Non-suicidal self-injury and its psychological and psychosocial correlates

Simor Péter

 • Alvás és információfeldolgozás 
 • Érzelmi szabályozás rémálom zavarban 
 • A REM fázis heterogenitása
 • Sleep and information processing
 • Emotional regulation in Nightmare Disorder
 • The heterogeneity of REM sleep

Szabó Attila

 • A valós és észlelt edzésintenzitás pszichés hatása a kedélyállapotra
 • Megtalálható-e a testedzésfüggőség a (szervezett) versenysportban? 
 • Szenvedélyes testedzés; egészség, jóllét, vagy pszichés morbiditás?
 • Specific and non-specific effects of (claimed) sport-performance enhancing gadgets
 • Psychological impact of exaggerated smartphone and/or tablet usage among adults

Szabó Mónika

 • Modern maszkulinitások - a férfiasság (hegemón maszkulinitás koncepciójának) szociálpszichológiai értelmezése
 • Elnyomó ideológiákkal kapcsolatos attitűdök változtatásának hatékonyságvizsgálata

Takács Zsófia

 • A végrehajtó funkciók kisgyermekkori fejlődése és az ezeket fejlesztő különböző intervenciók
 • A mindfulness meditáció hatékonysága a gyermekkori végrehajtó működések fejlesztésében
 • Mindfulness meditáció a stressz csökkentésére
 • A játék szerepe a gyerekek végrehajtó működéseinek fejlődésében

Ujhelyi Adrienn

 • A közösségi média szociálpszichológiája
 • The social psychology of social media

Varga Katalin

 • A hipnózis élményvilágának interakciós megközelítése, interakciós szinkronitás hipnózisban
 • Perinatális tudomány témakörei
 • Hypnosis, hypnotic interaction
 • Perinatal sciences
 • Phenomenologycal analysis of altered states of consciousness

Vargha András

 • Klasszifikációs eljárások személy-orientált pszichológiai kutatásokban
 • Pszichometriai kutatások a pozitív pszichológia és a mentális egészség témakörében
 • Classification methods in person-oriented psychological research

Veres-Székely Anna

 • „Elektrodermális ujjlenyomatok” öröklött komponensei
 • Inherited components of the “electrodermal fingerprint”

Portálkezelői menü Tartalom módosításaUtolsó módosítás dátuma: 2018.03.27.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2018 május Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
ELTE Logo