Pszichológiai Doktori Iskola
Nyomtatható verzió   Tartalom elküldése levélben   Betüméret növelése   Ikonok magyarázata 

Témakiírások

Az aktuális témakiírások az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

A legördülő menükből az alábbi opciók választásával érhető el az aktuális lista: 
intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
doktori iskola: Pszichológiai Doktori Iskola 
jelentkezési határidő szerint: 'csak élők'

 • The role of affects in cognitive control
 • Az affektusok szerepe a kognitív kontrollban
 • Módszertani és elméleti kutatások a Nudge elmélet kérdéseihez kapcsolódóan
 • Methodological and theoretical research on the questions of the Nudge theory
 • Gyermek- és serdülőkori pszichés zavarok vizsgálata
 • Életmód és egészség: hogyan csökkenthetők a kockázatok
Barta Csaba
 • A szerhasználat és a viselkedési addikciók hátterében álló genetikai és epigenetikai tényezők kutatása
 • Study of genetic and epigenetic factors underlying substance use and behavioral addictions
 • Párválasztási stratégiák evolúciós pszichológiai vizsgálat
 • The Evolutionary Psychology of Mating Strategies
 • A tanulási stílust meghatározó tényezők feltárása
Bunford Nóra
 • Az agresszió, érzelmi diszreguláció, viselkedésproblémák és funkcionális károsodások vizsgálata ADHD tüneteket mutató és tipikusan fejlődő serdülőkorúaknál
 • Az agresszió, érzelmi diszreguláció, és funkcionális károsodások neurobiológiai rizikófaktorai ADHD tüneteket mutató és tipikusan fejlődő serdülőkorúaknál
 • Automatikus vizuális információfeldolgozás: kognitív idegtudományi vizsgálatok
 • Assessment and improvement of emotional shifting 
 • Cognition and emotion biases in problematic eating
 • Research on the psychological implications of the reward deficiency syndrome
 • A jutalomhiányos tünetegyüttes (reward deficiency syndrome) pszichológiai vonatkozásainak vizsgálata
 • Research on the spectrum approach of behavioural addictions 
 • A viselkedési addikciók spektrumszemléletének vizsgálata
 • Hypersexuality
 • A hiperszexualitás vizsgálata
 • Research on the use of new synthetic psychoactive drugs 
 • Az új szintetikus drogok használatának vizsgálata
 • Research on substance related and behavioural addictions from a personality psychology approach 
 • A kémiai és viselkedési addikciók személyiségpszichológiai vizsgálata
 • Psychogenetic investigation of substance related and behavioural addictions 
 • A kémiai és viselkedési addikciók pszichogenetikai vizsgálata
 • Az ember-környezet kölcsönkapcsolat pszichológiája
 • Az épített környezet pszichológiai hatásai
 • Természet és ember környezetpszichológiai kapcsolata
 • Egészség- és betegségszínterek környezetpszichológiai vizsgálata
Ehmann Bea
 • A társas elszigeteltség hatásainak nyelvi markerei
 • Program értékelés: eredményesség és /vagy akkreditáció
 • Programme/intervention evaluation and/or accreditation
 • Applied social psychology: evaluation of public policies and programmes with special emphasis on social problems emerging in a moral space
 • Szakpolitikai programok tervezése és értékelése, különös tekintettel a morális térben értelmezhető társadalmi problémákra
 • A végrehajtó funkciók és az együttműködő viselkedés közti kapcsolat gyermekkorban 
 • Milyen tényezők befolyásolják a javak elosztását saját magunk és mások között kisgyermekkorban?
 • Az elektromos játékok használata és a végrehajtó funkciók összefüggései kisgyermekkorban
 • A gyermekkori pszichopatológiák összefüggése a végrehajtó funkciók működésével
 • A mindfulness meditáció hatékonysága a gyermekkori végrehajtó működések fejlesztésében
 • A játék szerepe a gyerekek végrehajtó működéseinek fejlődésében
 • Factors Effecting Young Children’s Preferences for the Distribution of Resources
 • The Relation Between Executive Functions and Cooperative Behaviour in Childhood
 • Electronic Gaming and Executive Functions in Young Children
 • Child Psychopathology and Executive Functions
 • The efficacy of mindfulness practices to foster children’s executive function skills
 • The role of play in children’s developing executive function skills
 • Cooperation and competition within the immigrant community
 • Versengés és együttműködés a bevándorló közösségekben
 • Coping with winning and losing from young to old age
 • A győzelem és vesztés pszichológiája fiatal és idős korban
 • Competition and giftedness
 • A versengés személyiséglélektani és mentálhigiénés vonatkozásai
 • Tehetség és versengés
 • The personality psychology and psychological and somatic health aspects of competition
 • A destruktív versengés
Gaál Zsófia
 • A kreativitás pszichofiziológiája (Gaál Zsófia Annával közös témavezetéssel)
 • Family dinamics in families with an exceptional professional achievement of one of the parents
 • The cultural patterns of nursery school age children's conceptual constructions on teaching and learning in educational institutions
 • The neurocognitive background of prosodic features of language
 • A nyelv prozódiai jellemzőinek neurokognitív háttere
 • A zenei képességek vizsgálata
 • The assessment of musical aptitude
 • Történelmi változások és szereplőik pszichológiája
 • A társadalmi közérzet minősége és meghatározói
 • Sztereotípiák, attitűdök, előítéletek, és ezek változásai a csoportközi viszonyokban
 • A szekvenciatanulás hátterében álló predikciós folyamatok neurokognitív feltérképezése
 • Pszichológiai tanácsadás hatásvizsgálata
 • Feasibility studies of psychological counselling
 • Studies of female drug use
 • Női szerhasználat vizsgálata
 • Trauma és krízisintervenció vizsgálata
 • Studies of trauma and crisis intervention
 • Qualitative psychology studies
 • Kvalitatív pszichiológiai kutatások
 • A csoportközi kollektív cselekvés és segítségnyújtás szociálpszichológiai motivációi
 • The social psychological motivations for engagement in intergroup collective action and helping
 • Etnikai előítéletek szociálpszichológiai vizsgálata a társas identitás elméleti keretében
 • The social psychological study of ethnic prejudice within the framework of social identity theory
Keresztes Attila
 • A humán emlékezet teljes élethosszon át tartó neurokognitív változásainak vizsgálata
 • Investigating neurocognitive changes in human memory across the lifespan
 • Metacognitive abilities in young children 
 • Selective learning and teaching
 • Children's selective cultural learning in multicultural families
 • Az emlékezet és az emlékezetfejlődés szerepe a szociális kompetenciák kibontakozásában
 • Knowledge base attribution in everyday interaction
 • Tudásbázis attribúció és szerepe a hétköznapi interakciókban
 • The role of memory and memory development in emergent social competences
 • A videojáték-zavar személyiségpszichológiai vizsgálata
 • Research on gaming disorder from a personality psychology approach
 • Online tartalmak fogyasztásának pszichológiai vonatkozásai
 • Szervezeti hatékonyság vezetéspszichológiai vonatkozásai
Kóbor Andrea
 • A viselkedésadaptáció és döntéshozatal neurokognitív háttere: A kognitív kontroll és statisztikai tanulás/szekvenciatanulás viselkedéses, elektrofiziológiai és agyi képalkotó vizsgálata.
 • The neurocognitive background of behavior adaptation and decision making: The investigation of cognitive control and statistical/sequence learning with behavioral, ERP, and fMRI studies.
 • Individual differences in the process of immersion in potentially addictive behaviors
 • Individual differences of psychological adaptation in novel environments
 • A kognitív képességek egyéni különbségei
 • Measurement of and individual differences in cognitive abilities
 • Adaptív számítógépes tesztelés
 • IQ és emberi intelligencia
 • Végrehajtó funkciók egyéni különbségei
 • Nemi különbségek a kognitív képességekben
 • Tehetség-azonosítás
 • Computerized Adaptive Testing
 • IQ and human intelligence
 • Gender differences in cognitive abilities
 • Individual differences in cognitive abilities
 • Identification of giftedness
 • Individual differences of executive functions
 • Női nemi szerep variációk és kötődés 
 • Irigykedő előítéletek és sztereotípiák
 • Szociális dominancia orientáció: kontextus és dinamika
 • Kötődés és társadalmi attitűdök
 • Nemi ideológiák, nemi sztereotípiák, nem és karrier, nem és politika
 • Az előítéletek csökkentésének lehetőségei
 • Rendszerkritika és nosztalgia
 • Female gender role variations and attachment
 • Envious prejudices and stereotypes 
 • Social dominance orientation: context and dynamics 
 • Attachment and social attitudes
 • Gender ideologies, gender stereotypes, gender and career, gender and politics
 • Prospects for prejudice reduction
 • Vonás- és állapotrumináció (rágódás)
 • Érzelemszabályozás és szomatikus egészség
 • Propriocepció és testi tudatosság
 • Elektromágneses hiperszenzitivitás
 • Interoception and symptom perception
 • Egészségféltés és egészségszorongás
 • Interocepció és tünetpercepció
 • Proprioception and body awareness
 • Electromagnetic hypersensitivity
 • Health worry and health anxiety
 • Kreativitás és személyiség - klinikai vonatkozások
 • Pszichobiográfia és élettörténet-elemzés a klinikai és személyiségkutatásban
 • Dinamikus és egzisztenciális pszichológiák
 • Creativity and personality - clinical aspects
 • Psychobiography and life history analysis in clinical and personality research
 • Dynamic and existential psychologies
 • A munkafüggőség pszichológiája
 • Elemi numerikus reprezentációk
 • Basic number representations
 • Automatikus statisztikai elemzések és legjobb elemzési gyakorlatok
 • Automatic statistical analysis and best data analyses practices
 • The role of executive functions in obesity
 • Addiction and obesity
 • The mechanism and effect of mindfulness on executive functions in the context of reward processing, relevance to obesity
 • The role of executive functions (i.e. attention, inhibitory control) in normal and abnormal behaviour
 • Iskolai társas kapcsolatok
 • Tanárképzés és a tanári pálya
 • Iskolapszichológiában alkalmazott módszerek vizsgálata és fejlesztése
 • A stressz és érzelmek pszichofiológiája
 • Stressz felépülés
 • Teljesítményhelyetekhez kapcsolódó érzelmi állapotok
 • Psychophysiology of sress and emotion
 • Stress recovery
 • Emotional responses in high performance situations
 • Klinikai egészségpszichológia
Pintér Judit
 • Krónikus szomatikus betegségek lélektani aspektusainak vizsgálata kvalitatív megközelítéssel
 • A trauma vizsgálata kvalitatív megközelítéssel
 • Qualitative psychological studies
 • Kvalitatív pszichológiai kutatások
 • Interpretatív fenomenológiai analízis módszer alkalmazása pszichológiai kutatásokban
 • Applying interpretative phenomenological analysis in psychological studies
 • Category learning in case of complex visual stimuli
 • Semantic and episodic nature of memories in Life story Interview
 • Magasabb rendű kognitív mechanizmusok kultúrközi összehasonlítása
 • Az Életút Interjú emlékeinek epizodikus és szemantikus elemei
 • Cross-cultural examination of higher order cognitive processes
 • Kategóriatanulás komplex vizuális ingerek esetén
 • Emlékezeti megtartás és előhívás esemény emlékek esetén
 • Retention and retrieval at the event model level

Reinhardt Melinda
 • Perfectionism
 • Perfekcionizmus
 • Non-suicidal self-injury and its psychological and psychosocial correlates
 • A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés pszichológiai és pszichoszociális vonatkozásai

 • Meditációs módszerek és a személyiség összefüggései, a meditáció személyiségre gyakorolt közvetlen és hosszú távú hatásai
 • Meditative methods and personality.
 • Békés Iskolák-program hatásvizsgálata
 • Creating a Peaceful School Learning environment CAPSLE – an outcome study
 • Alvás és információfeldolgozás 
 • Sleep and information processing 
 • Érzelmi szabályozás rémálom zavarban 
 • Emotional regulation in Nightmare Disorder 
 • A REM fázis heterogenitása 
 • The heterogeneity of REM sleep
 • A közösségi média szociálpszichológiája
 • The social psychology of artificial intelligence
 • Perinatal sciences
 • Hypnosis, hypnotic interaction
 • A hipnózis élményvilágának interakciós megközelítése, interakciós szinkronitás hipnózisban
 • Phenomenologycal analysis of altered states of consciousness
 • Perinatális tudomány témakörei
 • Klasszifikációs eljárások személy-orientált pszichológiai kutatásokban
 • Classification methods in person-oriented psychological research
 • Pszichometriai kutatások a pozitív pszichológia és a mentális egészség témakörében
 • „Elektrodermális ujjlenyomatok” öröklött komponensei
 • Inherited components of the “electrodermal fingerprint”

Portálkezelői menü Tartalom módosítása Utolsó módosítás dátuma: 2019.01.02.
Eseménynaptár
Előző hónap a naptárban 2019 március Következő hónap a naptárban
H Hétfő K Kedd Sz Szerda Cs Csütörtök P Péntek Sz Szombat V Vasárnap
25 26 27 28 1 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
ELTE Logo